Spausdinti

Liturginiai tekstai B Švč. Jėzaus Širdis


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 32, 11. 19

Iš kartų į kartas eina jo Širdies mintys. Jis žmonių gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina.

Pradžios malda

Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos geradarybes;­ leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių iš to dangiško dovanų šaltinio.

Arba:

Gailestingasis Dieve, iš mūsų nuodėmėmis sužeistos savo Sūnaus Širdies tu teiki begalinių meilės turtų. Padaryk, kad visada būtume jai atsidavę ir deramai atsilygintume už savo bei kitų nedėkingumą.

Pirmasis skaitinys     Oz 11, 1b. 3–4. 8c–9

Štai verda manoji širdis
Iš Ozėjo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Kai Izraelis jaunas buvo, jį aš mylėjau ir iš Egipto pasišaukiau savąjį sūnų. Išmokiau Efraimą vaikščioti, jį ant rankų nešiojau. Bet jis nesuprato, kad aš juos globojau. Juos traukiau žmoniškumo ir meilės saitais. Elgiausi su jais kaip su kūdikiu, kai tėvai jį glaudžia prie skruosto. Lenkiausi prie jo, jį maitindamas. Štai verda manoji širdis, ir mano jausmai užsidegę. Bet aš neišliesiu liepsnojančio pykčio, neimsiu naikinti Efraimo! Juk aš – ne žmogus, o Dievas, Šventasis tarp jūsų. Todėl neateisiu ūmiai įniršęs“.

Atliepiamoji psalmė     Iz 12, 2–6

Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų.

Štai mane gelbėja Dievas;

juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė –
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –

Dėkokite Viešpačiui! Šaukitės jo vardo!

Skelbkit tautoms didingus jo darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –

Šlovinkite Viešpatį: nuostabių darbų jis padarė;

tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauki, krykštauki, Sione, –
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Antrasis skaitinys     Ef 3, 8–12. 14–19

Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Man, visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjyje,– kad dabar per Bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą, padarytą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo.
Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,­ galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 11, 29

Aleliuja. – Imkite ant pečių mano jungą, ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – Aleliuja.

Arba:    1 Jn 4, 10b

Aleliuja. – Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 19, 31–37

Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus šeštadienį, – nes tas šeštadienis buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas;­ jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas: „Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas“.­ Vėl kitoje vietoje Raštas sako: „Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė“.

Atnašų malda

Pažvelk, Viešpatie, į savo brangiausio Sūnaus Širdies neapsakomą meilę, ir mūsų atnašos bus tau maloni dovana, atsilygins už nusikaltimus.

Dėkojimo giesmė

Begalinis Kristaus gerumas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Iš nuostabios meilės žmonijai jis pasiaukojo mirti ant kryžiaus ir, iš atverto šono liedamas kraują bei vandenį, davė sakramentams galybę. Ir visi, atvertos Širdies kvietimą išgirdę, su džiaugsmu gali nuolat semtis malonių iš to išganymo šaltinio. To dėlei su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis    Jn 7, 37–38

Jėzus šaukia: „Jei kas trokšta, teateinie pas mane, teatsigeria! Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.

Arba:    Jn 19, 34

Vienas kareivis ietimi perdūrė Jėzui šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Komunijos malda

Švenčiausiasis meilės Sakramentas, Viešpatie, teuždega mus šventa meile, kuri nuolat trauktų prie tavo Sūnaus ir išmokytų matytį jį kiekviename žmoguje.