Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 29


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 16, 6. 8

Šaukiuosi tavęs, išklausyk mane, Dieve! Atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Tu saugok mane kaip akies lėlytę, po savo sparnais stropiai slėpki.

Pradžios malda

Padaryk, visagali amžinasis Dieve, kad būtume visada ryžtingai tau atsidavę ir kilnia širdimi tarnautume tavo didybei.

Pirmasis skaitinys     Iš 17, 8–13

Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai
Iš Išėjimo knygos.
Atėjus Amalekui stoti į mūšį su izraelitais Refidime, Mozė paliepė Jozuei: „Išsirink vyrų ir trauk į kovą prieš Amaleką! Rytoj, pasiėmęs Dievo lazdą, aš atsistosiu ant kalvos viršūnės“. Jozuė taip ir padarė, kaip Mozė jam liepė, ir stojo į mūšį su amalekiečiais. Tuo tarpu Mozė, Aaronas ir Huras užlipo ant kalvos viršūnės. Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai; bet kai tik rankas jis nuleisdavo, persvarą įgydavo amalekiečiai. Kai Mozei rankos apsunko, jie ėmę akmenį parito prie Mozės, ir tas ant jo atsisėdo. Rankas jam palaikė Aaronas ir Huras – vienas iš dešinės, antras iš kairės – taip kad jo rankos buvo iškeltos, iki nusileido saulė. Šitaip Jozuė kalavijo ašmenimis nugalėjo Amaleką ir jo kariauną.

Atliepiamoji psalmė     Ps 120, 1–8

Te mums padeda Viešpats,
dangaus ir žemės Kūrėjas.

Mano akys pakeltos į šventąjį kalną;

iš kurgi kitur ateis man pagalba?!
Mums padeda Viešpats,
dangaus ir žemės Kūrėjas. –

Neleis tavo kojai suklupti,

jisai, tavo Sargas, nesnaudžia.
Tikrai jis nesnaudžia, nemiega,
jisai Izraelį globoja. –

Tave Viešpats saugo,

tave Viešpats dengia,
šalia tavęs stovi.
Dieną nepažeis tavęs saulė,
naktį – mėnulis. –

Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių,

jis sergės tavo gyvybę.
Globos ir išeinant, ir grįžtant,
dabar ir per amžius. –

Antrasis skaitinys     2 Tim 3, 14–4, 2

Kad Dievo žmogus taptų tobulas
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui.
Mylimasis! Pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas­ Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisume, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, vardan jo apsireiškimo ir karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su visu kantrumu ir kaip išmanydamas.

Posmelis prieš evangeliją     Žyd 4, 12

Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 18, 1–8

Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’ Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų’“. Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?! Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

Atnašų malda

Duok mums, Viešpatie, su tikra dvasine laisve tau tarnauti prie švento altoriaus, kad šiose paslaptyse mus dar labiau nuskaidrintų tavoji malonė.

Komunijos priegiesmis    Ps 32, 18–19

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikis jojo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina.

Arba:     Mk 10, 45

Jėzus byloja: „Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Komunijos malda

Dažniau priimantiems dangiškus sakramentus pagelbėk, Viešpatie, dorai naudotis laikinomis gėrybėmis ir pasiruošti amžinosioms.