Spausdinti

Meditacija A 3 Velykų sekmadienis

 

Liturginiai tekstai

Tavojo kelio pakeleivis

Tegirdi ir tesidžiaugia tie, kurie eina teisumo keliais; aš kartoju – tegu jie girdi, kadangi ne vien kruopščiai atsidėjusių kontempliacijai, bet ir tų, kurie teisingai ir maldingai eina aktyvaus gyvenimo keliais, Jėzus teikiasi išeiti pasitikti bei jiems apsireikšti. Jeigu aš neklystu, kai kurie iš jūsų tai patvirtins iš savo patirties, jog dažnai Jėzus, kurio jie ieškojo prie koplyčių altorių tarsi kitados moterys prie kapo duobės ir jo nerado, staiga nelauktai pasitinka juos einančius darbų keliais. Tuomet, be abejo, jie prie jo priėjo ir apkabino jam kojas (plg. Mt 28, 9), – savaime suprantama, tie, kurių pačių kojų nebuvo suvaržęs tingėjimas jo labai trokšti. Taigi tu, broli, per daug netausok savo kojų dėlei paklusnumo ir bėginėjimo darbo pareigų keliais, kadangi ir Jėzus netausojo dėl tavęs savo kojų nuo vinių sukeliamo kentėjimo, o dabar jis, leisdamas apkabinti savo kojas ir bučiuoti, nedelsia apdovanoti ir palengvinti tavo kojų triūso. Išties, kiek daug tu turėsi paguodos, jeigu jis prisidės prie tavęs, bus tavo kelio pakeleivis ir savo pašnekesio nuostabiu žavesiu pašalins net ir tavo kūno nuovargį, atverdamas tau Raštų prasmę, kad tu galėtum suprasti juos (plg. Lk 24, 45), kuriuos galbūt namie sėdėdamas skaitei ir nesupratai. Aš maldauju jus, mano broliai, kuriems dieviškoji malonė davė tai kada nors patirti: argi jūsų širdis neliepsnojo dėl Jėzaus, kai jis kalbėjosi su jumis kelyje ir atvėrė Raštų prasmę? (plg. Lk 24, 32). Taigi tie, kurie tai patyrė, tegu to neužmiršta ir tegul „gieda Viešpaties keliuose, jog Viešpaties šlovė yra didi“ (plg. Ps 137 (138), 5), o tie, kurie to nepatyrė, tegu tiki ir stengiasi patirti, kad ir jiems patiems kada nors tektų giedoti Dievo teisinguosius potvarkius, savo tremties bei priespaudos krašte.

Pal. Gerikas Injietis, † 1157

Biografija