Spausdinti

Meditacija A Kalėdų rytas


Liturginiai tekstai

 

Kodėl ėdžios ir Betliejus?

 

Antrasis slaugymo būdas suteikia sielai sparnus, ją išplėšia iš pasaulio ir suteikia Dievui; „dieviškąjį atvaizdą“ ar išsergi, ar pavojuje esantį už rankos veda, ar išardytą atstato, apgyvendina Kristų širdyse Šventosios Dvasios dėka, ir galiausiai – padaro dievu ir dieviškosios palaimos dalininku tą, kuris yra priskaitytas prie dangiškųjų būrio. Taigi to mums siekia pedagogas Įstatymas, to mums linki pranašai, laike esantys tarp Kristaus ir Įstatymo, to mums siekia dvasinio įstatymo atbaigėjas ir tobulybė – Kristus; to mums linki save apiplėšusi dievybė (plg. Fil 2, 7), to – prisiimtasis kūnas, to – naujasis junginys: Dievas ir žmogus – viena realybė iš abiejų bei per vieną realybė pasilieka abudu.
To dėlei Dievas susijungė su kūnu per sielą it tarpininkę ir dvi skirtingos realybės susivienijo dėka tarpininko prigimties savitumo šių dviejų realybių atžvilgiu. Ir visa vardan visų suėjo į viena ir dėl vienintelio protėvio: siela dėl tos, kuri nepakluso ir prasižengė, kūnas savo ruožtu dėl to, kuris talkininkavo ir buvo kartu pasmerktas – pirmuoju atveju dėl sielos, o antruoju – dėl kūno, taigi Kristus, stipresnis bei pranokstantis nuodėmę, dėl Adomo, tapusio pavaldžiu nuodėmei. Būtent todėl tai, kas buvo sena, buvo pakeista nauju ir dėlei kančios tas, kuris kentė, atgavo ankstesnę būseną: ir tai, kas mums priklausė vietoje, mums buvo suteikta tai, kas mus pranoko ir atsirado naujasis slėpinys – dieviškosios Apvaizdos potvarkis iš didelės meilės žmogui atžvilgiu to, kuris dėl nepaklusnumo buvo nupuolęs. Būtent todėl Gimimas ir Mergelė, būtent todėl ėdžios ir Betliejus – Gimimas vietoje sukūrimo, Mergelė vietoje moters; Betliejų paaiškina Edeno sodas, ėdžias – rojus; tai, kas yra smulku ir regima vietoje didelių dalykų, kurie lieka pridengti. Būtent todėl angelai šlovina Dangiškąjį, o po to tapusį žemiškuoju, o piemenys regi šlovę to, kuris yra avinėlis bei Ganytojas, ir lydinti žvaigždė bei Karaliai parpuola ant žemės ir dovanoja dovanas, idant stabmeldystei būtų užkirstas kelias. Būtent todėl Kristus yra pakrikštijamas ir jam paliudija balsas iš aukštybių, jis pasninkauja ir yra mėginamas bei nugali tą, kuris buvo pasiekęs pergalę. Būtent todėl demonai yra išvaromi lauk ir ligos yra pagydomos bei mažiesiems yra pavedamas didis Gerosios Naujienos skelbimas, kuris ir yra įgyvendinamas.

Šv. Grigalius Nazianzietis, † 390

Biografija