Spausdinti

Meditacija A Velyknaktis


Liturginiai tekstai

„Jo čia nebėra“

Mylimieji! Beveik visi giria, kad sekmadienio naktį tinkamai pateikiau šventųjų Evangelijų skaitinius apie didžiojo Dievo ir mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Tačiau kai kurie, ko gero, įdėmesni klausytojai nors ir sutinka, kad skaitiniai jiems buvę naudingi, sakosi esą sunerimę, jog evangelistai apie tą patį dalyką kalba ne tuos pačius, bet priešingus dalykus ir klausytoją gali veikiau atitraukti nuo tikėjimo. Tad kuriuo evangelistu reikia tikėti: Matu, kuris rašo, jog prisikėlimas įvyko šabo vakarą, Jonu, kuris praneša, kad tas pat atsitiko rytą, dar neišaušus, ar Luku ir Morkumi, kurių vienas tą patį paros metą pavadino brėkšma, o kitas – saulėtekiu?
Tad prisikėlęs Dievas turi mus, nors ir silpnus, pažadinti spręsti šį klausimą, taip pat ir kitus sunkumus, kylančius nagrinėjant pasakytus žodžius, ir pateikti tikrai suprantamą jų aiškinimą. Nes tas, kas sėdamas skaitymo sėklą ją paskleidė visų ausyse, turi pateikti ir iš to kylančių klausimų paaiškinimą. Būtent tai ir pasistengsiu padaryti pasiremdamas tais pačiais tekstais, kuriais jie sakėsi suabejoję.
Juk šventieji Evangelijų autoriai nesako, ar Viešpats prisikėlė šabo vakarą, ar praėjus didžiajai nakties daliai, ar auštant naujai dienai, ar išlindus saulės spinduliams; nes prieštaravimas atsirastų tokiu atveju, jei tas pat įvykis anot pasakotojų būtų įvykęs ne tuo pačiu, o skirtingu metu. Tačiau jie rašė apie moteris, kurios prie kapo pasirodė ne tuo pačiu, bet skirtingu metu (nes ne kartu jos ir ėjusios), tačiau visos iš angelų išgirdusios tuos pačius žodžius apie Išganytoją: „jo čia nebėra, jis prisikėlė“ (Mt 28, 6), nepriduriant, kada tas įvyko. Mat, nors visi evangelistai sutartinai pripažįsta, jog prisikėlimas įvyko aną dievišką naktį, nė vienas nenurodė valandos, kuri niekam nežinoma. Ją žino vien tik prisikėlusysis Dievas ir Tėvas, kuris vienintelis taip pažįsta savo Sūnų, kaip šis yra pažįstamas Tėvui, ir Dvasia, kuri visa ištiria, net Dievo gelmes.

Šv. Grigalius Nysietis, † apie 395

Biografija