Spausdinti

Meditacija B eilinis 5


Liturginiai tekstai

Simono namuose

Atidus klausytojas iš šios dienos skaitinio sužinojo, kodėl dangaus Viešpats, visos kūrinijos atnaujintojas, įžengė į žemiškas savo tarnų buveines. Tačiau anaiptol nenuostabu, kad prie visko mielai prisiartino tas, kurs gailestingai atėjo visų gelbėti. „Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią“ (Mt 8, 14). Matote, koks reikalas atvedė Kristų į Petro namus: tikrai ne troškimas dalyvauti pokylyje, bet gulinčiosios silpnumas; ne poreikis pavalgyti, bet proga išgelbėti; dieviškosios galybės darbas, bet ne žmonių puotos prabanga. Petro namuose liejosi ne vynas, o ašaros; tenai šeima nerimavo ne dėl vaišių, o dėl ligonio; tenai degė karštis, o ne rajumas. Todėl Kristus čia įžengė ne vaišių priimti, bet grąžinti gyvenimo.
Dievas ieško žmonių, ne to, kas žmonių; trokšta suteikti dangiškus dalykus, nesiekia įsigyti žemiškų; taigi Kristus ateina priimti mūsų, o ne ieškoti to, kas mūsų. „Atėjęs į Petro namus, pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią.“ Į Petro namus įžengęs Kristus išvydo tai, dėl ko ir buvo atėjęs: nesidairė, kaip atrodo namai, nematė nei daugybės pasitinkančiųjų, nei išsirikiavusių sveikintojų, nei susibūrusių šeimos narių; jam visai nerūpėjo pasiruošimo gražmenos, užtat jis atkreipė dėmesį į sergančiosios dejones, pastebėjo karščiuojančiosios kančią. Matė, koks pavojus gresia beprarandančiai viltį, ir tučtuojau ištiesė rankas, kad atliktų savo dieviškumo darbą: neprisilietė Kristus prie žmogiškų gėrybių tol, kol gulėjusi moteris prisikėlė dieviškosioms. „Palietė jos ranką, ir karštis paliovė“ (Mt 8, 15). Matote, kaip paliauna karštis, prie kurio prisiliečia Kristus: nebelieka negalios ten, kur pasirodo gelbėtojas; nėra priėjimo mirčiai ten, kur įėjimas­ atviras atgaivintojui. „Palietė jos ranką.“ Ar būtinai dar reikėjo paliesti, kai jau įžengė įsakymo teisė? Tačiau Kristus palietė moters ranką, kad grąžintų ją gyvenimui, nes Adomas iš moters rankos buvo priėmęs mirtį. „Palietė jos ranką.“ Kad tai, ką buvo praradusi dėl griovėjo rankos, atitaisytų kūrėjo ranka. „Palietė jos ranką.“ Kad gautų atleidimą ranka, kuri buvo gavusi mirties nuosprendį. „Ir atsikėlė, ir galėjo jam patarnauti.“

Šv. Petras Auksažodis, † apie 450

Biografija