Spausdinti

Meditacija B Kalėdų rytas


Liturginiai tekstai

Buvau suvystytas vystyklais

 

Šv. Mechtilda suprato, kad Dievui būtų labai priimtina, jeigu žmonės, nors ir nesugeba pažinimu aprėpti nenusakomo ir dieviškojo Sūnaus gimimo iš Dievo Tėvo, tačiau džiaugsmingai kupini pamaldaus tikėjimo kaip galėdami jį šlove liaupsintų. Evangelijos skaitinio „Išėjo įsakymas“ (Lk 2, 1) skaitymo metu ji regėjo tarsi Dievas Tėvas jai sakytų: „Nueik pas Mergelę, mano Sūnaus motiną, ir paprašyk, kad ji tau duotų savo Sūnų kartu su visu džiaugsmu, kurį patyrė, kai jį pagimdė, ir drauge su visu gėriu, kurį per jį suteikiau jos ir viso pasaulio išganymui“. Ir ji nuėjusi rado vaikelį, paguldytą ėdžiose ir suvyniotą į vystyklus; ir vaikelis pasakė: „Vos tik užgimiau pasaulyje, tuojau buvau suvystytas vystyklais ir surištas raiščiu taip, kad net negalėjau pajudėti; tai ženklas to, kad save patį, kartu su visomis dangiškomis gėrybėmis, kurias su savimi atsinešiau, visiškai pavedžiau žmogaus valdžiai ir jo didžiausiai naudai. Nes tas, kuris yra surištas, neturi jokios galios, jis visiškai negali apsiginti ir iš jo galima atimti viską, ką jis turi. Panašiai ir palikdamas pasaulį aš taip buvau prikaltas prie kryžiaus, kad visiškai negalėjau pajudėti; tai ženklas to, kad visas geradarystes, kurias padariau žemiško gyvenimo metu, palikau žmogui. Nes visą savo žemišką gyvenimą, taip pat visas savo gėrybes – tiek dieviškas, tiek žmogiškas, ir savo kančią – viską visiškai atidaviau žmogui. Todėl dabar jis su pasitikėjimu gali priimti tai, kas mano, ir aš trokštu to, kad jis pravarčiai galėtų ragauti mano gėrybes“.
Ji dar regėjo, kad Meilė mergelės pavidalu sėdosi drauge su Palaimintąja Mergele, kuri jai sakė: „O meilingiausia Meile, išmokyk mane tinkamai tarnauti šiam visų kilniausiam vaikeliui“. O jai Meilė: „Aš pirmoji jį liečiau savo mergaitiškomis rankomis, jį suvyniojau į vystyklus; aš kartu su motina jį penėjau iš savo mergaitiškos krūties, šildžiau prie krūtinės, jam suteikiau kartu su motina visus dėmesingus patarnavimus ir iki dabar jam tarnauju be paliovos. Kas tik panorės jam deramai tarnauti, te pasiims mane už pagalbininkę, tai yra ką tik bedarytų, te tai bus vienybėje su meile, kurios paskatintas Dievas prisiėmė žmogišką prigimtį ir tokiu būdu ką tas žmogus bedarys, tai bus Dievui labiausiai priimtina“.

Šv. Mechtilda, † 1298

Biografija