Spausdinti

Meditacija C Sekminių vigilija


Liturginiai tekstai

 

Gyvasis šaltinis

 

Šaukia mus prie savęs gyvasis Šaltinis, gyvenimo Šaltinis, ir sako: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria“ (Jn 7, 37). Supraskite, ką turite gerti. Teprabyla jums Jeremijas, teprabyla jums patsai Šaltinis: „Mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko, – sako Viešpats“ (Jer 2, 13). Taigi pats Viešpats, mūsų Dievas Jėzus Kristus, yra gyvybės šaltinis, ir todėl jis kviečia mus prie savęs, Šaltinio, kad iš jo gertume. Kas myli, geria iš jo; kas sotinasi Dievo Žodžiu, tas iš jo geria; tas, kuris pakankamai myli, pakankamai trokšta; geria tas, kuris liepsnoja išminties meile.
Apie šį šaltinį ir pranašas sako: „Nes pas tave gyvenimo šaltinis“ (Ps 35 (36), 10). Žiūrėkite, iš kur srūva šitas šaltinis; juk iš ten pat atsiranda ir duona; nes jis yra tas pats, ir Duona, ir Šaltinis, vienatinis Sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kurio turime nepaliaujamai trokšti. Nors maitinamės [ta duona] mylėdami, godžiai praryjame trokšdami, vis tiek tebetrokštame tarsi išsibadavę. Panašiai kaip iš šaltinio; nepaliaujamai gerkime iš jo meilės gausybe; nepaliaujamai gerkime iš jo troškimo pilnatve ir džiaukimės jo saldybės teikiamu malonumu, nes Viešpats saldus ir malonus.
Nors jį valgome ir geriame, tačiau nepaliaukime alkti ir trokšti, nes mūsų maisto ir gėrimo neįmanoma viso suvalgyti ir išgerti; nors jis ir valgomas, bet nesuvalgomas, nors ir geriamas, bet neišsenka, nes amžina yra mūsų duona ir nepaliaujantis tekėti mūsų šaltinis, saldusis mūsų šaltinis. Todėl Pranašas sako: „Visi, kurie trokštate, ateikite prie šaltinio“ (Iz 55, 1); juk tai trokštančiųjų, o ne pasisotinančiųjų šaltinis; todėl alkstančius ir trokštančius, kuriuos kitoje [Šv. Rašto] vietoje palaimino (Mt 5, 6), jis šaukia pas save, nes jie niekada neatsigeria, bet kuo daugiau semia, tuo daugiau trokšta. Ne veltui, broliai, „išminties šaltinio – aukštybių Dievo žodžio“ (Sir 1, 5) turime trokšti, ieškoti, visada jį mylėti, nes jame, anot Apaštalo, „slypi visi išminties ir pažinimo lobiai“ (Kol 2, 3), ir jis kviečia jų semtis visus, kurie trokšta.

Šv. Kolumbanas, † 615


Biografija