Spausdinti

Pradžia

Pradžia

Stovima

Įžangos priegiesmis

Žmonėms susirinkus, kunigas su patarnautojais eina prie altoriaus. Giedamas arba garsiai skaitomas įžangos giedojimas. Jei niekas negieda ir neskaito, pats kunigas, pasisveikinęs su žmonėmis, perskaito įžangos priegiesmį.
Žr. šios dienos Mišių tekstą.

Pasisveikinimas

Atėjęs prie altoriaus, su patarnautojais priklaupia ar nusilenkia, altorių pabučiuoja ir, jei numatyta, pasmilko. Paskui su patarnautojais eina prie kėdžių.
Įžangos giedojimą baigus, kunigas ir tikintieji stovėdami persižegnoja; kunigas, pasisukęs į žmones, taria:

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Arba:
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.
Ir su tavimi.
Arba:
Dievo, mūsų Tėvo, ramybė, Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios paguoda tebūna su jumis visais.
Ir su tavimi.
Arba vyskupas:
Ramybė jums.
Ir tau, Ganytojau.

Gailesčio aktas

Broliai seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo.
Po trumpos tylos visi kartu kalba:
Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.
(Mušdamiesi į krūtinę):
Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.
Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir, atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
Amen.
Arba:
Broliai seserys, ruošdamiesi Dievo žodžio klausytis ir Kristaus aukoje dalyvauti, prašykime Dievą nuodėmių atleidimo.
Po trumpos tylos:
Viešpatie, esame tau nusidėję.
Pasigailėk mūsų!
Viešpatie, būk mums gailestingas.
Suteik mums išganymą.
Teatleidžia, tedovanoja ir tepanaikina mums nuodėmes visagalis ir gailestingas Viešpats.
Amen.
Arba:
Pradėdami šventąsias Mišias, prisiminkime savo kaltes ir melskime Dievą atleidimo.
Po trumpos tylos:
Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie, pasigailėk!
Viešpatie, pasigailėk!
Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau, pasigailėk!
Kristau, pasigailėk!
Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie, pasigailėk!
Viešpatie, pasigailėk!
Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir teatleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje.
Amen.

Maldavimai

Kunigas su žmonėmis arba patys žmonės gieda ar kalba maldavimus (jeigu jie nebuvo įjungti į gailesčio aktą).
Kyrie, eleison!    
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!    
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!    
Kyrie, eleison!    
Arba:
Viešpatie, pasigailėk!    
Viešpatie, pasigailėk!
Kristau, pasigailėk!    
Kristau, pasigailėk!
Viešpatie, pasigailėk!    
Viešpatie, pasigailėk!

Garbės himnas

Advento, gavėnios sekmadieniais ir lapkričio 2 d. Garbės himno nėra.
Garbė Dievui Aukštybėse,
o žemėje ramybė geros valios žmonėms!
Šloviname tave, aukštiname tave,
lenkiamės tau, garbiname tave;
gėrimės tavo didžia garbe,
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove,
visagali Dieve Tėve!
Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau,
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau!
Tu naikini pasaulio nuodėmes –
pasigailėk mūsų!
Tu naikini pasaulio nuodėmes –
priimk mūsų maldavimus!
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje –
pasigailėk mūsų!
Tu vienas Šventas, tu – vienatinis Viešpats,
tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau,
su Šventąja Dvasia
Dievo Tėvo garbei. Amen.

Pradžios malda

Kunigas, sudėjęs rankas, sako:
Melskimės.
Drauge su kunigu visi kurį laiką tyliai meldžiasi. Po to kunigas, rankas išskėtęs, gieda ar skaito pradžios maldą.
Žr. šios dienos Mišių tekstą.
Maldą kunigas baigia taip:
Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
Arba (jei pabaigoje minimas Jėzus Kristus):
Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
Arba (jei kreipiamasi į Jėzų Kristų):
Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.