Spausdinti

Visuotinė malda 06 29


Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Liturginiai tekstai v.

Liturginiai tekstai d.

Broliai ir seserys, drauge su visa Bažnyčia maldaukime Dievą, remdamiesi garbingųjų Apaštalų užtarimu.
•    Melskime už Apaštalų liudijimo sergėtoją, šventąją Dievo Bažnyčią, pastatytą ant Petro uolos: teišlaiko ją Viešpats nepajudinamą, nepaisant pragaro puolimų.
Meldžiame tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, Petro, dėl meilės Kristui paskirto vienos kaimenės ganytoju, įpėdinį.
•    Melskime už tuos, kuriuos Dievas siunčia atskleisti jo Sūnų tautoms: teapdovanoja jis juos savo jėga ir tesaugo nuo blogio jėgų.
•    Melskime už luošus, ligonius, vargšus: Jėzaus Kristaus vardu tepagelbėja jiems Apaštalų užtarimas.
•    Melskime už tikinčiuosius, persekiojamus ir kalinamus dėl Kristaus: teateina Viešpaties angelas jų išlaisvinti.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, baigusius savo kelionę ir išsaugojusius tikėjimą: tesuteikia jiems teisingasis Teisėjas garbės vainiką.
•    Ir tegu mes, čia susirinkusieji, kovosime gerą kovą, būdami ištikimi Evangelijai, kuri yra ne iš žmonių, bet iš Jėzaus Kristaus.
Palaikyk mus, Viešpatie, palaimintiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui užtariant; juo trapesni esame, juo labiau mums reikia galingos pagalbos. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.