Spausdinti

Visuotinė malda 08 06

Kristaus atsimainymas

Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, artinkimės prie kalno, kur Tėvas prabyla mums iš debesies: Jo malonė teperkeičia mus pagal mylimojo Sūnaus pavidalą.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tesusirenka joje visų kalbų tautos ir tepripažįsta Žmogaus Sūnų karaliumi. –
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***: iš jo lūpų žmonės dėmesingai tepriima mylimojo Sūnaus Žodį. –
•    Melskime už visus žmones, tamsoje ieškančius Dievo: teapšviečia juos atsimainiusio Jėzaus spindesys. –
•    Prašykime Dievą palankaus žemei oro, vargšui reikalingos duonos, pasveikimo, kurio viliasi ligonis, atgailos, išgelbstinčios nusidėjėlį, ir taikos, būtinos tautų gerovei. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų brolius ir seseris, palikusius šį pasaulį: tebūna jų palapinė amžiams pastatyta prie atsimainiusio Jėzaus. –
•    Ir mūsų bendrija, klusni Tėvo balsui, teklauso Jo mylimojo Sūnaus, turinčio amžinojo gyvenimo žodžius. –
Viešpatie, teapšviečia Tavo tikinčiųjų širdis spindesys, perkeičiantis Tavo mylimąjį Sūnų; tepašalina iš jų visą tamsą ir teparuošia juos laimei regėti Tave. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.