Spausdinti

Visuotinė malda A 14 eilinis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, kreipkimės į gailestingąjį Išganytoją, kuriam Tėvas viską atidavė: mes, kurie vargstame ir esame prislėgti, rasime savo sieloms atgaivą.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: teplečia ji į visas šalis taikingą Išganytojo karalystę. –
Išklausyk mus, Jėzau!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą, Romos vyskupą: tegano Jis visą Kristaus kaimenę. –
•    Melskime už valstybes ir jų vadovus: tegu teisingasis ir gailestingasis Viešpats sulaužo karo ginklus ir suteikia valstybėms taiką. –
•    Melskime už žmones, gyvenančius kūno vergystėje: Šventoji Dvasia teveda juos iš nuodėmės mirties į gyvenimą su Dievu. –
•    Melskime už išmintinguosius ir gudriuosius, kurie tiria šio pasaulio paslaptis: teatranda jie Dievo slėpinius. –
•    Melskime už linkstančius nuo žmogiškų vargų naštos: tesustiprina juos romus ir kuklus Mokytojas. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius: teįžengia jie į gyvenimą su prisikėlusiu Jėzumi. –
•    Tegu Jėzus, romus ir nuolankios širdies, palenkia mūsų valią savo švelniam jungui ir teatveria mūsų širdis savo Dvasiai. –
Viešpatie, išliek savo gailestingumą Tave maldaujančiai tautai; savo dovanų gausa paskatink ją atkakliau prašyti daugiau malonės ir tvirčiau tikėtis ją gauti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.