Spausdinti

Visuotinė malda A 32 eilinis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, šios žemės sutemose laukdami Jaunikio atėjimo, maldaukime Viešpaties malonių, kad deramai pasirengtume Jį pasitikti.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tegu visi, kuriuos apšvietė krikštas, saugo uždegtus žibintus, iki ateis Jaunikis. –
Viešpatie, pasigailėk!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, kurio žodis yra degantis žibintas tamsybėse. –
•    Melskime už tautų vadovus: teįdeda Dievas į jų širdis išminties, teisingumo ir taikos siekį. –
•    Tepažadina šauksmas vidurnaktį nusidėjėlio sielą; teneužsiveria prieš jį durys į amžinųjų vestuvių puotą. –
•    Tegu Aukščiausiasis pasiunčia savo angelus pagydyti ligonių, paguosti nelaimingųjų, sergėti keliautojų nuo pavojų, atgaivinti neturinčius vilties. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mirusius mūsų brolius ir seseris: tebus jų sielos nuneštos į dangų pasitikti Viešpaties. –
•    Tegu šios mūsų bendrijos nariai priima Dievo Išmintį ir telieka budrūs jos šviesoje.
Sustiprink savo tikinčiuosius, Viešpatie, amžinosiomis dovanomis: tegu jas priimdami ieško tik Tavęs, o ieškodami Tavęs vis labiau teatranda Tave. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.