Spausdinti

Visuotinė malda Kalėdų diena


Liturginiai tekstai

 

Broliai ir seserys, nuolankiai maldaukime šiandien gimusį Sūnų, kurį garbina angelai: iš savo dieviškosios pilnatvės Jis mums teiks malonę po malonės.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: visus žmones teapšviečia jos liudijama tikroji šviesa. –
Išklausyk mus, Jėzau!
•    Melskime už mūsų popiežių *** ir už visus ganytojus, pasiųstus skelbti gerąją naujieną. –
•    Melskime už valstybių vadovus ir už pasaulio tautas: romusis Karalius iš dangaus į žemę teatneša ramybę geros valios žmonėms. –
•    Melskime už tautą, verkiančią prie Jeruzalės sienų: tebus jai paguoda vargstantis ir kenčiantis Mesijas. –
•    Melskime už žmones, gaubiamus ateizmo tamsos: Žodžio šviesa teišsklaido tamsybes. –
•    Tegu Kūnu tapęs Žodis pagydo visas jį priimančiųjų kūno negales. –
•    Tegu vienatinio Sūnaus šlovė, kurią jis gauna iš Tėvo, apšviečia (*** ir visus) mūsų brolius, palikusius šį pasaulį. –
•    Ir tegu mes patys priimsime malonę ir tiesą, ateinančias pas mus per Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Tėvo ir Marijos Sūnų. –
Dieve, dėl savo gerumo atpirkai mus savo Vienatinio Sūnaus įsikūnijimu; nuolat teik mums malonių, leidžiančių mums dalyvauti šiame išganymo slėpinyje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.