Spausdinti

Visuotinė malda Kalėdų rytas


Liturginiai tekstai

 

Broliai ir seserys, drauge su piemenimis bėkime prie prakartėlės: tepriima Kūdikėlis Dievas mūsų maldas ir tepripildo mus savo meilumo dovanų.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tegu ji skleidžia pasauliui ką tik gimusio Išgelbėtojo šviesą. –
Išklausyk mus, Jėzau!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus ganytojus, gerosios naujienos skelbėjus. –
•    Melskime už nakties sutemų gaubiamas šalis, nepažįstančias krikščionių tikėjimo ar jį užmiršusias: šviesa jas naujai teapšviečia. –
•    Melskime už ligonius, nuskriaustuosius, persekiojimų, karų ar stichinių nelaimių aukas: tepatiria jie Išganytojo gailestingumą. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius: tenušvinta jiems amžinosios dienos aušra. –
•    Padėk ir mums patiems savo širdyse išsaugoti ir kaip Marija apmąstyti šios nakties slėpinį. –
Viešpatie, dėmesingai išklausyk savo tautos maldavimus; Tu esi jos Kūrėjas, Tu esi jos Atnaujintojas: visada būk ir jos išganymo vykdytojas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.