Spausdinti

Visuotinė malda Advento 1

 

Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, maldaukime Dievą, kuris siunčia savo tautai Išgelbėtoją: jo malonės tepriartina tobulą mūsų atpirkimą.
• Melskime už šventąją Bažnyčią: te Viešpats ją tobulai
suvienija ir teišlaiko nepeiktinai šventą Tėvo akyse.
Išklausyk mus, Viešpatie!
• Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus mūsų ganytojus: jų žodis teišlaiko mus budrius iki ateis Viešpats.
• Tegu Viešpats, mūsų teisumas, įkvepia šio pasaulio
valdančiuosius mylėti teisę ir teisingumą.
• Maldaukime Dievą už tautas, nepažįstančias į pasaulį
atėjusio Išganytojo; už netikinčius ir nusidėjėlius,
nepaisančius jo atėjimo malonės.
• Paveskime Dievui ligonius, vargšus, badaujančius, varginamus karų ir tuos, kuriems gresia pavojus keliaujant.
• Melskime už (*** ir visus) mirusiuosius, kuriuos Šeimininkas rado ištikimus jam betarnaujant: teįeina
jie į jo džiaugsmą.
• Ir tegu mes, išsilaisvinę iš šio gyvenimo malonumų
ir rūpesčių, nuolat budėsime ir melsimės, kad drąsiai pasirodytume Žmogaus Sūnui.
Viešpatie, ateik išlieti savo palaimos tave maldaujančiai
tautai: vaduok ją iš piktojo pinklių, apvalyk ir saugok
ją, silpną, pamaitink ir sustiprink ją, varganą. Prašome
per Kristų, mūsų Viešpatį.