Spausdinti

Visuotinė malda B 5 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, jei ištikimai darome, kas patinka Dievui, mes ramiai juo pasitikime: jis suteiks mums, ko prašome.
•    Melskimės už šventąją Bažnyčią: tesidžiaugia ji ramybe visoje žemėje; tesitvarko ir teveikia ji su pagarbia Viešpaties baime, globojama Šventosios Dvasios.
Kyrie, eleison!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** mūsų vyskupą ***, mūsų kleboną *** ir už visus Evangelijos skelbėjus: temoko jie drąsiai Viešpaties vardu.
•    Melskime už valdžios žmones ir jų patarėjus: teapsaugo juos mūsų Kūrėjas ir aukščiausias Valdovas nuo priešinimosi jo šventiesiems įstatymams.
•    Tegu mirties Nugalėtojas savo galybe pagelbsti ligoniams, keleiviams pavojuose, tautoms, alinamoms bado, karo arba stichinių nelaimių.
•    Melskime už nusidėjėlių atsivertimą: teišvengia jie ugnies, deginančios sausas šakeles.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų brolius ir seseris, įžengusius į mirties poilsį: tegu jie – Tėvo apgenėtos šakelės, iš naujo pražysta amžinoje garbėje.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, susijungę su Kristumi, kaip šakelės su vynmedžiu, duosime daug vaisių Tėvo garbei.
Viešpatie, pakrikštytoji tauta su džiaugsmu mini savo išganymo šaltinį; apdovanok ją gausiomis malonėmis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.