Spausdinti

Visuotinė malda B 6 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, su tikėjimu kreipkimės į Dievą, kuris pirmas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
•    Melskimės už pakrikštytųjų tautą, už kurią Kristus atidavė savo gyvybę: tegu ji laikosi jo įsakymų ir tepasilieka jo meilėje.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir visus Kristaus išsirinktus apaštalus: teduoda jie vaisių ir jų vaisiai teišlieka.
•    Melskime už valstybių vadovus, už visų giminių žmones: jie bus Dievo priimti, jeigu pagarbiai jo bijo ir teisingai gyvena.
•    Prisikėlęs Viešpats teprisimena savo draugus, už kuriuos atidavė savo gyvybę: ligonius, vargšus, badaujančius, karų ar stichinių nelaimių aukas.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų brolius ir seseris, atidavusius savo dvasią Dievui Tėvui: tegyvena jie per Tėvo viengimį Sūnų, mirusį už juos.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, kuriuos Kristus teikiasi vadinti savo draugais, mylėdami vieni kitus laikysimės jo įsakymo.
Išklausyk mus, visagali Dieve: tu išliejai tobulą krikšto malonę savo šeimos širdyje: tepajėgia ji pelnyti amžinąją laimę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.