Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 18


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, tekyla mūsų malda į Dievą, kuris atsiuntė mums tikrąją dangaus duoną: per ją parūpins mums visų gėrybių.
•    Melskime už daugybę Kristaus mokinių: teatsižada jie nuodėmės vilionių, kad gyventų kaip naujas žmogus, sukurtas pagal Dievą, teisume ir tiesos šventume.
Meldžiame tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus ganytojus, turinčius pareigą duoti mums Dievo žodžio duonos.
•    Melskime už mūsų valdžios žmones ir įstatymų leidėjus: teužtikrina jie savo tautai laikinąją gerovę; tenetrukdo jai pasiekti amžinąją laimę.
•    Tegu žmogaus Sūnus atsiunčia badaujančioms tautoms kūno maisto; teduoda jis sielos maisto minioms, gyvenančioms be Dievo.
•    Paveskime Dievui ligonius, slegiamus kančios, keleivius, kurių tyko kelio pavojai ir visus sielvartaujančius ar gundomus žmones.
•    Teprisimena Viešpats (*** ir visus) mūsų mirusiuosius, kuriems jis davė Eucharistiją – amžinojo gyvenimo laidą.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, kuriems Dievas duoda kasdieninės duonos, ieškosime maisto, teikiančio amžinąjį gyvenimą.
Viešpatie, suteik savo tautai malonę grįžti pas tave visa širdimi, kad iš tavo gailestingumo ji gautų tai, ko deramai melsdamasi drįsta prašyti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.