Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 19


Liturginiai tekstai

Brangieji, tekyla mūsų malda į Dievą: jis atsiuntė mums tikrąją dangaus duoną, tad per ją duos mums visas gėrybes.
•    Melskime už žmones, atpirktus Kristaus krauju: tepatraukia Tėvas juos visus prie savo Sūnaus, kuris duoda amžinąjį gyvenimą.
Prašome tave, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, už kunigus ir misionierius, skelbiančius Dievo žodį: tesustiprina juos Viešpaties angelas, tepalaiko juos gyvoji duona išbandymų ar nuovargio valandomis.
•    Tegu Dievas, iš kurio ateina kiekviena galia, suteikia mūsų valdantiesiems išminties; teismams – nešališkumo; rašytojams ir žiniasklaidos darbuotojams – uolumo skelbti tiesą.
•    Tegu dangaus Tėvas parūpina badaujančioms tautoms maisto kūnui; teduoda jis sielos maisto minioms, gyvenančioms be Dievo.
•    Paveskime Dievui ligonius, kuriuos slegia kančia, keleivius  kurių tyko kelio pavojai, ir visus vargstančius ar gundomus žmones.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, žemėje valgiusius dangaus duoną: tegyvena ja amžinai danguje.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, gavę Šventosios Dvasios ženklą, mylėsime vieni kitus ir atleisime vieni kitiems, kaip Dievas Kristuje mums atleido.
Pasigailėk, Viešpatie, besimeldžiančios savo Bažnyčios ir maloniai pažvelk į tau nusilenkiančias širdis: niekuomet tenestinga tavo pagalbos tiems, kuriems leidi dalyvauti dieviškuose slėpiniuose. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.