Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 2


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, maldaukime Dievą pasilenkti prie mūsų mažumo, kurį jis pašlovino savo Sūnaus prisikėlimu iš numirusių.
•    Melskime šventąją Dvasią suvienyti apie Petro įpėdinį visus tikinčiuosius, pakrikštytus Kristuje, ir visus žmones, atpirktus jo krauju.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už valstybių vadovus: teveda jie savo tautas tiesos ir teisingumo keliais į taiką.
•    Melskime už nesuskaičiuojamus Kristaus Kūno narius, kurių sielą ir kūną teršia ištvirkęs pasaulis.
•    Maldaukime Viešpatį pagijimo ligoniams, duonos alkstantiems, paguodos sielvartaujantiems, laisvės persekiojamiems krikščionims.
•    Paveskime Dievui, kuris prikėlė Kristų, (*** ir visus) mūsų mirusiuosius, laukiančius savo kūno prikėlimo.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, priimsime kiekvieną Dievo žodį klusnia širdimi.
Amžinasis Tėve, atgręžk į save mūsų širdį, nes tie, kuriuos būsi patraukęs prie savęs, nestokos jokių reikalingų gėrybių. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.