Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 20


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, melskime Tėvą, kuris atsiuntė mums tikrąją dangaus duoną, kad per ją duotų mums gyvybę ir visokį gėrį naudingą išganymui.
•    Melskime už krikščionių tautą, kuriai išmintis pastatė savo namus ir prirengė vaišes: tedėkoja ji Dievui ir tešlovina jį, įkvėpta Šventosios Dvasios.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, mūsų kleboną *** ir už visus Viešpaties stalo tarnus; tegu jų kviečiami žmonės pameta paikystę ir teateina į Išminties pokylį.
•    Tesuteikia Dievas valstybių vadovams išminties vesti žmones į teisingumą ir taiką.
•    Teatsiunčia dangiškasis Tėvas badaujančioms tautoms kūno maisto; teparūpina jis sielos maisto minioms, gyvenančioms be Dievo.
•    Paveskime Dievui vargšus ir ligonius, keleivius, kurių tyko pavojai kelyje, ir visus sielvartaujančius ar gundomus žmones.
•    Tegu (*** ir visi) mūsų broliai ir seserys, kurie valgė žmogaus Sūnaus Kūną, gauna iš jo amžinąjį gyvenimą ir garbingą prisikėlimą paskutiniąją dieną.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, pamaitinti gyvąja duona, nužengusia iš dangaus, sudarysime vieną kūną gyvendami meilėje ir ramybėje.
Viešpatie, tesustiprina tavo tikinčiuosius jų trokštama tavoji palaima; tesaugo juos, kad nenutoltų nuo tavo valios ir džiaugtųsi tavo geradarybėmis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.