Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 23


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, tegu Viešpats, kurio dėka dykumoje ištrykšta gyvasis vanduo, atveria mūsų sieloms savo malonės šaltinius.
•    Melskime už šventąją visuotinę Katalikų Bažnyčią: tegu visos tautos randa joje trykštantį malonės šaltinį.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus Viešpaties kunigus: Jėzaus pirštas teatveria jo žodžiams kurčias ausis; Žodžio galybė teįkvepia ganytojų kalbą.
•    Melskime už visų tautų vadovus: Dievas teįdeda jiems į širdį išmintį, teisingumą, nuoširdžią taikos meilę.
•    Tegu Kūrėjas atsiunčia palankų lietų išdžiuvusiai žemei; geri derliai teišgelbsti tautas nuo bado.
•    Tegu Dievas, tikėjimo turtus patikėjęs vargdieniams pasaulio akyse, atveria šio pasaulio turtingųjų širdį vargšams, kuriems stinga būtiniausių dalykų.
•    Prašykime Viešpatį nusidėjėliams atsivertimo, ligoniams pasveikimo, tvirtybės persekiojamiems krikščionims, paguodos ir pagalbos visiems sielvarto ar vargo prispaustiems žmonėms.
•    Tegu (*** ir visi) mūsų mirusieji broliai ir seserys, žemėje mylėję Dievą, paveldi dangaus karalystę.
•    Tegu mes, šios bendrijos nariai, suderinsime savo gyvenimą su tikėjimo turtais, kurių esame pripildyti.
Viešpatie Dieve, į save atgręžk savosios tautos širdį: padaryk ją vertą dosniai teikiamų nepaliaujamų tavo malonių. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.