Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 31


Liturginiai tekstai

Broliai seserys, malda kreipkimės į Dievą per Vyriausiąjį Kunigą Jėzų, per amžius gyvenantį danguje, kur jis užtaria mus.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tegu per ją visos tautos patiria laimę, kurią joms žada vienintelis tikrasis Dievas.
Prašome tave, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus Viešpaties kunigus, žmones, turinčius silpnybių, tarnus Tarpininko, kuris yra tobulas, šventas ir tyras.
•    Melskime už valstybių vadovus ir šio pasaulio galinguosius: tegerbia jie Dievo įstatymą ir teleidžia savo tautoms laisvai ir ramybėje jį garbinti.
•    Melskime už nusidėjėlių atsivertimą: teklauso jie vienintelio Viešpaties, tepalieka savo stabus ir tesiartina prie Dievo karalystės.
•    Tegu Jėzus, Vyriausiasis Kunigas, patyręs mūsų silpnumą, išskyrus nuodėmę, išvaduoja iš visokio blogio, kamuojančio žmones dėl nuodėmės.
•    Tepriima Dievas į savo garbę (*** ir visus) mūsų mirusiuosius, kurių kūnai ilsisi žemėje, bet sielos nuėjo pas jį per Jėzų Kristų.
•    Ir tegu Šventoji Dvasia teikiasi įlieti į mūsų širdį tikrą Dievo ir artimo meilę, be kurios atnašos ir aukos Viešpačiui nepatiktų.
Viešpatie, globok savo tarnus ir suteik jiems sielos bei kūno išganymą ir visas malones, kurios laikytų juos prisirišusius prie tavęs. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.