Spausdinti

Visuotinė malda B Gavėnios 4


Liturginiai tekstai


Broliai ir seserys, kreipkime akis į Viešpatį, sudėkime savo viltis į Dievą, kuris mus išklausys.
•    Melskime už visus žmones, kuriuos Dievas nori išgelbėti: tegu meta jie savo piktus darbus ir temyli šviesą, o ne tamsą.
Meldžiame tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, mūsų kleboną *** ir už visus Kristaus tarnus: teatskleidžia jie žmonėms meilę, kuria Tėvas juos myli.
•    Melskime už valdovus, kuriems dangaus Dievas patiki žemės karalystes: tetarnauja jie savo tautoms skleisdami tiesą, teisingumą ir taiką.
•    Melskime už persekiojamus krikščionis, už žmones, kurie alksta teisumo ir duonos, už ligonius ir visus sielvartaujančius žmones.
•    Teprisimena Dievas (*** ir visus) mūsų mirusiuosius ir tesuteikia jiems malonę viešpatauti su Kristumi danguje.
•    Ir teveda mus malonė Viešpaties nubrėžtu keliu, kad mūsų darbai būtų pripažinti verti Dievo.
Viešpatie, savo ranka saugok tave meldžiančią tautą, nuskaistink ją ir mokyk: dabar tavo palaikoma ji žengs būsimųjų gėrybių link. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.