Spausdinti

Visuotinė malda C 2 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, maldaukime visagalį Tėvą pasilenkti prie mūsų mažumo, kurį jis pašlovino savo Sūnuje, prisikėlusiame iš numirusių.
•    Melskime už didelę daugybę pakrikštytųjų: vienintelis prisikėlęs Viešpats tesuvienija juos viename tikėjime, vienoje meilėje, vienoje Bažnyčioje.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą: tegu mūsų sergantis pasaulis sutinka išgyti Petro šešėlyje.
•    Melskime Viešpatį, kurio karalystė ne iš šio pasaulio, kad šio pasaulio valdžios pripažintų jo įstatymą.
•    Melskime už daugybę mūsų brolių krikščionių, kurie liudydami Kristų kenčia persekiojimus.
•    Tegu Prisikėlusysis, turintis mirusiųjų pasaulio raktus, (*** ir visiems) mūsų mirusiems broliams ir seserims atveria vartus į amžinąją garbę.
•    Ir tegu mes, būdami dėmesingi tam, kas surašyta Evangelijoje, tikėsime, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, ir tikėdami turėsime gyvenimą per jo vardą.
Viešpatie, maloningai leisk augti tavo tarnų tikėjimui ir saugumui; džiaugsmingai švęsdami Kristaus Prisikėlimą jie, tavo vedami, teišvengia šio pasaulio pavojų ir be paliovos tegu gauna jų švenčiamo slėpinio vaisių. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Arba:
Viešpatie, tu mums suteikei malonę džiaugsmingai švęsti Velykas, leisk mums pasinaudoti tavo pagalba šioje žemėje, kad galėtume amžinai tau dėkoti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.