Spausdinti

Visuotinė malda C 6 Velykų sekmadienis

Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, tegu Šventoji Dvasia, mūsų užtarėja, įdeda į mūsų lūpas Dievui, mūsų Tėvui, priimtinus prašymus.
•    Melskime už Bažnyčią, šventąjį Miestą, pastatytą ant dvylikos apaštalų pamato: Avinėlis teatkuria jos vienybę ir tegu angelai jos vartų link veda žemės tautas.
Kyrie, eleison!
•    Melskime už Petro įpėdinį ir už visus apaštalų įpėdinius, kurie susieja mūsų tikėjimą su Kristaus Prisikėlimo liudininkais.
•    Tegu Avinėlio šviesa spindi mūsų žemiškajam miestui: teapšviečia ji tautų vadovus, kad jie neužmirštų Dievo įstatymo.
•    Tegu visi žmonės atveria savo širdį dieviškajai ramybei, kurią Viešpats mums davė iškeliaudamas pas Tėvą.
•    Tegu Visagalis paskatina visus žmones atverti širdį badaujantiems, kad juos pamaitintų; nelaimingiesiems, kad juos paguostų.
•    Tegu (*** ir visi) mūsų mirę broliai ir seserys įžengia į palaimingąją Dievo šlovės nutviekstą Jeruzalę.
•    Ir tegu mums, šios bendrijos nariams, Šventoji Dvasia primena Kristaus žodžius bei teparuošia mumyse tinkamą buveinę Tėvui ir Sūnui.
Dieve, tu išlaisvinai savo tautą iš piktojo vergijos, gailestingai išklausyk jos maldas; parblokšk prieš ją kovojančias blogio jėgas, suteik jai ramias dienas ir nuvesk ją į amžinąjį gyvenimą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Arba:
Išklausyk mus, visagali Dieve: tu išliejai tobulą krikšto malonę savo šeimos širdyje: tepajėgia ji pelnyti amžinąją laimę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.