Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 10


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, prašykime Viešpatį aplankyti savo tautą ir išklausyti jos maldas, paremtas tikėjimu.
•    Melskime už krikščionių tautą: tegu iš Petro ir kitų apaštalų įpėdinių ji priima Evangeliją, kuri nėra iš žmonių, bet gauta Jėzaus Kristaus apreiškimu.
Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk!
•    Melskime už valstybių vadovus: tevaldo jie paisydami teisingumo, kuris žmonėms užtikrina tikrąją taiką.
•    Tegu Viešpats palaiko persekiojamus savo liudytojus ir teatverčia jų persekiotojus.
•    Tegu gailestingasis Dievas numalšina gedinčių šeimų skausmą; tesugrąžina jis sielos gyvybę paklydusiems vaikams, dėl kurių verkia tėvai.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, kuriuos nešė į kapą: Jėzus tepašaukia juos į šlovę.
•    Tegu kiekvienas iš mūsų ištikimai, ligi galo atsiliepsime į meilę, kuria Dievas mus apdovanojo dar esančius įsčiose.
Meldžiame tave, Viešpatie, būk palankus tave maldaujančiai tautai: tegu tavo malonė greitai jai suteikia tai, ko ji, tavo įkvėpta, prašo su tikėjimu. Per Kristų, mūsų Viešpatį.