Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 18


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, tegu ką tik girdėtas Dievo žodis paskatina mus prašyti jį ne nykstančių žemės gėrybių, bet tų, kurios mums naudingos amžinajam gyvenimui.

•    Melskime už krikščionių tautą, pakrikštytą, idant gyventų Dieve su Kristumi: telieka ji mirusi žemiškiems geismams.
Kyrie, eleison!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ir už visus Dievo tarnus, išrinktus ne spręsti pasaulio reikalų, bet vesti mus į dangaus karalystę.
•    Melskime už šio pasaulio valdžias: teneįtraukia jos liaudies į pinigų, malonumų ir to, kas tėra tuštybė, stabmeldystę.
•    Paveskime Dievui vargšus, kuriems stinga būtiniausių dalykų; užtarkime turtuolius, kurie užmiršta amžinąsias gėrybes.
•    Tegu Dievas pasiunčia savo angelus saugoti keleivių, nuraminti ir pagydyti ligonių, paguosti liūdinčiųjų, sustiprinti demono gundomų žmonių.
•    Melskime už (*** ir už visus) mirusius mūsų draugus bei geradarius ir už visus mirusius tikinčiuosius: jie paliko turėtą šiame pasaulyje nuosavybę; tesidžiaugia jie gėrybėmis, kurias sukaupė danguje.
•    Melskime už mūsų bendrijos narius, suburtus tikėjimo ir meilės: tegu dėl Dievo mūsų padarytas gėris bus mūsų garbė ateinant Kristui.
Viešpatie, suteik savo tautai malonę grįžti pas tave visa širdimi, kad iš tavo gailestingumo ji gautų tai, ko deramai melsdamasi drįsta prašyti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.