Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 22


Liturginiai tekstai

Brangieji, be baimės kreipkimės į Dievą, kurio balsas baugino žmones prie Sinajaus; dabar Dievui už mus kalba Naujosios Sandoros Tarpininko balsas.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tesudaro ji vieningą sambūrį Dievo vaikų, kurių vardai įrašyti danguje.
Meldžiame tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, kleboną *** ir už visus Viešpaties kunigus, Naujosios Sandoros Tarpininko tarnus.
•    Melskime už valstybių vadovus ir šio pasaulio galinguosius: tepaiso jie visų žmonių Teisėjo ir ­teleidžia savo tautoms Jam tarnauti laisvėje ir ramybėje.
•    Melskime už tuos, kurie dosniai dalija gailestingumo vaisius, prisimindami vargšus ir nelaiminguosius: tegu ir Viešpats malonėja prisiminti gailestinguosius.
•    Tepalaiko Dievas persekiojamus krikščionis, tesustiprina ligonius, vienišus senelius, teapsaugo keleivius nuo pavojaus, tebūna šalia mirštančiųjų, kuriems atsiveria didžioji kelionė.
•    Tegu (*** ir visų) mūsų mirusiųjų sielos įžengia į iškilmingą teisiųjų sambūrį tarp nesuskaitomų tūkstančių angelų danguje.
•    Ir tegu mūsų bendrija švęsdama kuklią žemišką liturgiją vienijasi su angelų ir šventųjų Dievo šlovinimu danguje.
Viešpatie, būk dėmesingas mūsų maldavimams: tu sukūrei, tu atpirkai savo tautą; tu ir išgelbėk ją nepaliaujamai veikdamas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.