Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 27


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, kvieskime Viešpatį skubėti mums į pagalbą, o jei atrodo, kad Jis delsia mus išklausyti, palaukime jo valandos: jis mūsų neapvils.
•    Melskime už šventąją visuotinę Bažnyčią: tegu niekas iš jos vaikų nepraranda savo tikėjimo tyrumo; tegu joje susivienija visi pakrikštytieji.
Kristau, išgirsk mus! Kristau išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus vyskupus: tesergsti jie gryną tikėjimo palikimą ir teperduoda jį Kristų tikintiesiems.
•    Melskime už visus kunigus, Viešpaties tarnus: teatgaivina jie savyje rankų uždėjimu gautą dovaną.
•    Melskime už valdančiuosius ir visus žmones šio pasaulio, kur siautėja nesantaika, plėšikavimas ir smurtas: tegu visi atsiveria teisingumui ir taikai.
•    Paveskime Dievui keleivius, kuriems gresia pavojus, vargšus, kurie alksta, ligonius, kurie liūdi, ir visus kenčiančius ar gundomus žmones.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius: tegauna jie iš Dievo atlygį už savo ištikimybę.
•     Tebūna mums Viešpats malonus ir teugdo mumyse tikėjimą, kuris įveikia visas kliūtis, ir nusižeminimą, kuris leidžia užmiršti save tarnaujant Dievui.
Viešpatie, tavo dešinė tesaugo tave meldžiančią tautą; teapvalo ją, tepamoko ir dabartinėmis geradarybėmis teveda būsimųjų gėrybių link. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.