Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 3

Liturginiai tekstai

Brangieji, pasitikėdami Rašto žodžiais, kurių išpildyti atėjo Jėzus, melskime Dievą įgyvendinti jame pranašaujamas geradarybes.
•    Melskime už Dievo tautą, pakrikštytą vienoje Dvasioje, kad sudarytų vieną Kūną.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, kleboną ***, už visus Bažnyčios ganytojus ir tikinčiuosius: teišlieja viena Dvasia ant įvairių Kristaus Kūno narių savo malonės dovanas.
•    Melskime už žmones, supriešintus rasinių, klasinių ar religinių konfliktų: tesuvienija juos Kristaus Kūne Šventoji Dvasia.
•    Tegu Jėzus, Tėvo atsiųstasis, akloms dvasioms atneša šviesą; teišlaisvina jis nusidėjėlius, demono belaisvius; ir tesuteikia engiamiems krikščionims laisvę.
•    Teapsireiškia Išgelbėtojas stokojantiems vargšams: tepagydo jis ligonius ir tepasotina alkstančius; tepagelbsti kiekvienam prislėgtam žmogui.
•    Tegu (*** ir visi) mūsų mirusieji broliai ir seserys, Kristaus Kūno nariai, ilsisi ramybėje ir dalyvauja jų Galvos šlovėje.
•    Ir tegu mes, pamaitinti Kristaus duona, pagirdyti gyvuoju Dvasios vandeniu, patirsime iš Dievo ateinantį džiaugsmą.
Suteik mums, Viešpatie, stropumo ir ištvermės meldžiantis. Tu neapleidi mūsų varge; dosniai atsiliepk į prašymus, kuriais be paliovos kreipiamės į tavo Didybę. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.