Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 5

Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, drauge su serafinais garbinkime visų švenčiausiąjį Dievą, kurio garbės pilna ši šventovė, ir nuolankiai pateikime jam savo prašymus.
•    Melskime už nesuskaičiuojamą daugybę atpirktųjų: tegu Petro tinklas surenka juos į Kristaus Bažnyčią.
Prašome tave, Viešpatie!
•    Tegu Viešpats pasiunčia irtis į gilumą daug žmonių žvejų; tepalaiko jis naktį vargstančius apaštalus.
•    Paveskime Dievui šio pasaulio valdančiuosius ir galinguosius: tenusilenkia jie visų švenčiausiajam Viešpačiui ir tenekliudo skelbti jo karalystę.
•    Tegu Viešpats atsiunčia pagalbą savo vargšams, sugrąžina sveikatą ligoniams, saugo keleivius, kuriems gresia pavojai, tesustiprina kiekvieną sielvartaujantį žmogų.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius: tesidžiaugia jie savo tikėjimo iš numirusių prisikėlusiu Kristumi vaisiais.
•    Ir tegu mums suteiktoji malonė nelieka bergždžia, bet tebrandina ištikimybę Evangelijai.
Ištiesk ranką, Viešpatie, savo tautai, maldaujančiai gailestingumo: padėk jai laikinajame gyvenime ir atvesk į amžinąjį džiaugsmą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.