Spausdinti

Visuotinė malda Šv. 12 08


Liturginiai tekstai

Visuotinė malda

Broliai ir seserys, tegu mūsų, varganų nusidėjėlių, malda pasieks Dievo sostą per Mergelę, be gimtosios nuodėmės pradėtąją.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tegu Nekaltai Pradėtosios palikuonys visuomet sutrina žalčio galvą.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą *** ir už visus ganytojus: Dievas tesaugo juos, globojamus Marijos, Bažnyčios Motinos.
•    Tegu visos pasaulio tautos, kurių karalienė yra Marija, žengia teisingumo ir taikos keliu.
•    Tegu visi iš anksto paskirtieji per Jėzų Kristų tapti Dievo vaikais tampa viena šeima jo didybės šlovinimui.
•    Tegu kiekvienam žmogui, kuris kentėdamas ir siel­vartaudamas neša pirmosios nuodėmės bausmę, nesuteptoji Mergelė suteikia pagalbą ir paguodą.
•    Tegu mirtis, nugalėta Kristuje ir jo Motinoje, pasitraukia nuo (*** ir visų) mūsų mirusiųjų ir užleidžia vietą palaimingajam nemarumui.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, džiaugsmingai švenčiantys šią šventę, drauge su Marija amžinai apgiedosime Dievo malonės stebuklus.
Viešpatie, išklausyk savo tautos maldas, Marijai užtariant; jos Nekaltuoju Prasidėjimu tu paruošei mergelišką buveinę savo Sūnaus karališkoms vestuvėms; gimdamas jis turėjo suteikti džiaugsmą ir ramybę visoms tautoms ir apšviesti mūsų sielų tamsybes savo artumo spindesiu. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.