Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 19


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 73, 20. 19, 22

Dieve, į savo sutartį žvilgterk ir neužmiršk amžinai savo varguolių gyvybės. Pakilki, Dieve, galingai ir gink savo bylą, atmink, kaip tave kasdien nedorėliai niekina.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, kurį mes drįstame Tėvu vadinti! Išugdyk mumyse savo vaikų dvasią, kad taptume verti įeiti į amžinuosius tavo namus.

Pirmasis skaitinys     1 Kar 19, 4–8

Šituo valgiu pasistiprinęs, Elijas keliavo iki Dievo kalno
Iš pirmosios Karalių knygos.
Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą. Tenai, atsisėdęs po prožirnio krūmu, panoro numirti. Jis sakė: „Gana man, Viešpatie! Atimk man gyvybę; juk aš ne geresnis už savo tėvus“. Paskui, atsigulęs po prožirnio krūmu, užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė: „Kelkis ir valgyk!“ Apsidairęs Elijas pamatė galvūgaly kepalą duonos, keptos ant karštų pelenų, ir ąsotį vandens. Užkando, pagėrė ir vėlei atsigulė miego. Bet Viešpaties angelas darkart atėjo, palietė jį ir tarė: „Kelkis ir valgyk! Antraip prailgs tau kelionė“. Tasai atsikėlė, pavalgė, pagėrė ir, šituo valgiu pasistiprinęs, keliavo keturiasdešimt dienų ir naktų – iki Dievo kalno Horebo.

Atliepiamoji psalmė     Ps 33, 2–9

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,

mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –

Su manimi visi šlovinkit Dievą,

aukštinkim Viešpaties vardą, kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių. –

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,

nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. –

Viešpaties angelas pylimu apjuosia

dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras;
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. –

Antrasis skaitinys     Ef 4, 30–5, 2

Gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie užsigavimai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 6, 51

Aleliuja. – Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. – Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 6, 41–52

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“. Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš dangaus’?“ Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję! Niekas neateis pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatrauks; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: ‘Ir bus visi mokomi Dievo’. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

Atnašų malda

Maloniai priimk, Viešpatie, savosios Bažnyčios permaldavimo atnašas. Gailestingai leidęs jas aukoti, savo visagalybe paversk jas mūsų išganymo sakramentu.

Komunijos priegiesmis     Ps 147, 1. 3

Šlovink, Jeruzale, Viešpatį, kuris sotina tave kviečių derlium.

Arba:     Jn 6, 51

Kristus byloja: „Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

Komunijos malda

Priimtas Švenčiausiasis Sakramentas, Viešpatie, tegul mus gelbi ir padeda geriau pažinti tavąją tiesą.