Spausdinti

Meditacija A 09 08


Švč. Mergelės Marijos gimimas

Liturginiai tekstai

Paskutinis Adomas

Atkreipkite atidų dėmesį, o broliai, į gydančias malonės eilutes, parodytas mums dieviškojo maloningumo. Kitados prie Ievos prisiartino blogasis angelas, kad per ją žmogus, kurį Dievas buvo sukūręs, būtų atskirtas nuo Dievo; dabar gerasis angelas ateina pas Mariją, kad joje viengimis Dievas susivienytų su žmogiškąja prigimtimi. Atėjo pas Ievą velnias, kad nelabasis iš mūsų atimtų gyvenimą; ateina pas Mariją Gabrielius, kad praneštų apie žmonėms sugrąžinamą gyvenimą.
Dėl pirmojo žmogaus kaltės pradėjo velnias viešpatauti žmogui, o per antrojo žmogaus malonę žmogus pradėjo velnią nugalėti. Jis buvo prieš pirmąjį pasipūtęs, o tapo antrojo belaisvis. Per aną Adomą jis mus laikė nelaisvėje, o per šį Adomą jis mus išlaisvintus prarado. Pirmasis Adomas mums nupelnė kaltę, o paskutinysis Adomas išliejo mums malonę. Anas, nulipdytas iš purvo, gimdė žemiškuosius, o šis, gimęs iš Šventosios Dvasios, mus padarė dangiškus. Per aną mes praradome pirmąją malonę, per šį, atgavome ją daug gausesnę. Anas mums perteikė nuodėmės dėmę, su kuria gimstame pasmerkti amžinai kankynei; o šis mums priartino nuteisinimo malonę, kad atgimtume Karalystei. Per aną kūniškas gimimas padarė mus šio pasaulio vaikais, o per šį, dvasinis gimimas mus padarė Dievo vaikais. Anas mus pajungė ydoms, o šis padarė, kad žydėtume dorybėmis. Anas Adomas per ydas mus panardino ten, kur pats pirmas nupuolė, o šis per dorybes mus iškelia ten, kur pats pirmas užkopė. Išties, anas Adomas pirmas nupuolė į pragarus, o šis – pirmas įžengė į dangų.
Tačiau, o broliai, yra verta, jog Viešpaties gimimo dieną jūs iškilmingai išgirstumėte paminint ir Viešpaties prisikėlimo dieną. Nes Viengimis Dievas, kaip teikėsi mums gimti, taip teikėsi ir už mus numirti kūnu, teikėsi taip pat ir prisikelti. Ana jo gimimo diena yra mūsų aplankymo diena, o ši prisikėlimo – mūsų atpirkimo diena. Nes darbą malonės, kuria Viengimis Dievas mus išgelbėjo, jis pradėjo pradėtas įsčiose ir tą patį darbą užbaigė prikeltas iš kapo. Pradėtas įsčiose jis tapo mūsų mirties dalyviu, o prisikeldamas iš kapo jis mus padarė savo gyvenimo dalyviais. Todėl dabar visi drauge melskime Viešpatį, kad, kaip šią dieną jis savajai tautai suteikė džiaugsmą, taip nuvestų mus visus su džiaugsmu ir ramybe iki prisikėlimo dienos ir saugotų savo tautos tikėjimą ir meilę. Amen.

Šv. Fulgencijus Ruspietis, † 532

Biografija