Spausdinti

Liturginiai tekstai 09 08Švč. Mergelės Marijos gimimas

Šilinė

Šventė, Lietuvoje iškilmė

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

 

Įžangos priegiesmis

Džiaugsmingai minėkime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo Saulė – Kristus, mūsų Dievas.

Arba:

O skaisčiausia, o gražiausia rojaus Lelija, Dievo duota mums vaduoti, Motin Marija!

Pradžios malda

Suteik, Viešpatie, savo tikintiesiems dangaus malonės dovanų! Švenčiausiosios Mergelės motinystė buvo mūsų išganymo pradžia, tegul tad jos Gimimo šventė visiems atneš paguodą ir ramybę.

Pirmasis skaitinys    Mch 5, 1–4a

Iki laukianti kūdikio pagimdys
Iš pranašo Michėjo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Tu, Betliejau – Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas. Todėl juos Viešpats paliks, iki laukianti kūdikio pagimdys sūnų. Tuomet jo brolių likučiai sugrįš pas Izraelio sūnus. Jisai atsistos ir ganys juos Viešpaties galia, didingu savo Dievo Viešpaties vardu. Ir jie gyvens saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių. Ir jis bus taika“.

Atliepiamoji psalmė    Ps 12, 6

Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu.

Tikiu, kad tu man gailestingas.

Džiaugiuosi tavo pagalba. –

Viešpačiui giesmes giedosiu:

kiek jis man gera padarė! –

Antrasis skaitinys    Rom 8, 28–30

Kuriuos Dievas iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Mes žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo Sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino; kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Laiminga tu, Švenčiausioji Mergele Marija, ir verta garbės visokios, nes iš tavęs užtekėjo teisingumo saulė – mūsų Dievas, Kristus. – Aleliuja.

Evangelija    Mt 1, 1–16. 18–23

Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
[Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas.
Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas. Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joa­tamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.
Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis, Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju.]
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją ­atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.

Atnašų malda

Viešpatie, Žmogumi tapęs tavo Sūnus, gimdamas iš Mergelės, nepažeidė Motinos nekaltybės, bet ją dar labiau pašventino; tepadeda jis mums išsivaduoti iš nuodėmių ir tepadaro tau malonias mūsų atnašas. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Švč. M. Marijos garbei, žr. čia.

Komunijos priegiesmis     Iz 7, 14; Mt 1, 21

Štai Mergelė pagimdys Sūnų, kuris išgelbės savo tautą iš nuodėmių.

Arba:

„Garbė, garbė Marijai!“ – per amžius vis skambės, jos nuostabus skaistumas žmonijai švies, žibės.

Komunijos malda

Tedžiūgauja, Viešpatie, šventomis paslaptimis gaivinama tavo Bažnyčia, nes Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas visam pasauliui buvo išganymo aušra ir viltis.