Spausdinti

Aukos liturgija

Aukos liturgija

Sėdima

Atnašavimas

Pasirengimas atnašavimui

Po visuotinės maldos pradedamas atnašų giedojimas. Jei nėra kam giedoti, jis visai praleidžiamas.
Patarnautojai patiesia ant altoriaus korporalą ir purifikatorių, pastato taurę, padeda mišiolą.
Dera, kad savo dalyvavimą tikintieji išreikštų atnašomis: duonos ir vyno – Mišioms laikyti arba kitokių aukų – Bažnyčiai ir vargšams išlaikyti.

Duonos atnašavimas

Kunigas, stovėdamas prie altoriaus, paima pateną su duona, laiko ją kiek pakeltą virš altoriaus ir tyliai kalba. Jei negiedama, tuos žodžius kunigas gali sakyti balsiai:
Garbė tau, Dieve, visatos Kūrėjau! Iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau. Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona.
Pateną su duona padeda ant korporalo.
Garbė tau, Dieve, per amžius!

Taurės paruošimas

Diakonas arba kunigas įpila į taurę vyno ir truputį vandens, tyliai kalbėdamas:
Slėpiningu vandens ir vyno susiliejimu suvienyk mus, Viešpatie, su dievyste savo Sūnaus, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra prisiėmęs.

Vyno atnašavimas

Kunigas paima taurę, laiko ją kiek pakeltą virš altoriaus ir kalba:
Garbė tau, Dieve, visatos Kūrėjau! Iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu.
Taurę pastato ant korporalo.
Garbė tau, Dieve, per amžius!

Prašymas priimti atnašas

Kunigas pasilenkęs tyliai kalba:
Priimk mus, Viešpatie, nusižeminusius ir gailesčio kupinus. Tegul tau, Dieve, patinka šiandienė mūsų auka.

Smilkymas

Jei numatyta smilkyti, kunigas pasmilko atnašas ir altorių. Paskui diakonas ar patarnautojas pasmilko kunigą ir žmones.
Rankų plovimas
Altoriaus šone kunigas nusiplauna rankas, tyliai sakydamas:

Nuplauk, Viešpatie, mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes.
Stovima
Raginimas melstis
Paskui, ties altoriaus viduriu atsisukęs į žmones, skėsdamas rankas, kunigas sako:
Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.

Atnašų malda

Žr. šios dienos Mišių tekstą.
Maldą kunigas baigia taip:
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Arba (kreipiantis į Kristų):
Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Arba (pabaigoje minint Kristų):
Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Dėkojimo giesmė

Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Aukštyn širdis!
Keliame į Viešpatį.
Dėkokime Viešpačiui Dievui.
Verta ir teisinga.
Žr. šios dienos Mišių tekstą arba  Dėkojimo giesmės .
Šventas, šventas, šventas
Viešpats, galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės.
Osana aukštybėse!
Garbė tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
Osana aukštybėse!