Spausdinti

Biografijos H


Hermas (II a.)

Hermo „Ganytojas“ yra II amžiaus apokalipsinio žanro rašinys. Jį sudaro trys dalys: vizijos, įsakymai, alegorijos. Autorius prisistato kaip atgailos skelbėjas. Pasisakydamas prieš absoliučiai griežtą taisyklių laikymąsi, jis tvirtina, kad nuodėmės, padarytos po krikšto, gali būti atleistos. Dėl to jo veikalas turėjo didelę įtaką ir iki IV amžiaus daugelio buvo laikomas įkvėptu Raštu.
Be moralinio mokymo, Hermas pateikia mokymą apie Bažnyčią, kurią lygina su statomu bokštu. Meditacija 2007 Pelenė.
Hiliaras Puatjietis (315–367)

Šv. Hiliaras, gimęs Puatjė (Poitiers, dabar Prancūzija), tapo šio miesto vyskupu. Kova prieš arijonus, kurios metu parašė savo garsųjį „Traktatą apie Švenčiausiąją Trejybę“, jam kainavo ištrėmimą į Rytus. Po kelerių metų grįžęs į Galiją, jis tęsė kovą už tikėjimo grynumą ir savo paskutines jėgas skyrė rūpintis savo tikinčiųjų dvasiniais reikalais. Meditacija A Velykų 6Meditacija B eilinis 21; Meditacija C Kristus Karalius.
Hueck Doherty Katerina (Catherine de, 1896–1985)

Gimusi Nižnyj Novgorodo mieste, kilmingoje bei giliai krikščioniškoje šeimoje, Katerina su pirmuoju vyru bajoru de Huecku po Spalio revoliucijos buvo priversta bėgti iš Rusijos. Atvykusi į Naująjį Pasaulį tuščiomis rankomis, iš pradžių dirbo tarnaite ir kavinės padavėja, kad išlaikytų šeimą. Tačiau greitai ji tapo garsia ir turtinga gerosios naujienos skelbėja. 1930 m., paliesta Kristaus malonės, nusprendė viską palikti, kad galėtų tarnauti vargšų vargšams. Skurdžiausiuose Toronto ir Niujorko rajonuose ji įkūrė Friendship House (Draugystės namus), kur drąsiai ėmėsi įgyvendinti Bažnyčios socialinio mokslo principus. 1947 m. su antruoju vyru, Eddie Doherty, pasitraukė į mažą miestelį Ontarijo Kanadoje. Ten ji įkūrė Madonna House (Dievo Motinos namus), pasišventusių pasauliečių ir kunigų bendruomenę. Katerina įkvėpimo sėmėsi iš Rytų ir Vakarų Bažnyčių tradicijų; jos dvasingumas nukreiptas į Dievo ieškojimą „širdies dykumoje“ ir į tarnavimą kiekviename žmoguje gyvenančiam Kristui. Meditacija A Švč. Trejybė; Meditacija C Eilinis 23.


Apie geruosius darbus
Jis tarė: „Klausyk apie tai, nuo ko tau nevalia susilaikyti, bet dera padaryti. Nesusilaikyk nuo gera, bet daryk tai“. Aš pasakiau: „Parodyk man, Viešpatie, gerų darbų galią, idant aš juose žengčiau ir jiems tarnaučiau tam, kad, juos vykdęs, aš galėčiau būti išgelbėtas“. Jis atsakė: „Paklausyk apie geruosius darbus, kuriuos tau reikia vykdyti ir nuo kurių nevalia susilaikyti.
Visų pirmiausia – tikėjimas, pagarbi Viešpaties baimė, meilė, santarvė, teisingumo žodžiai, tiesa, ištvermė: žmonių gyvenime nėra nieko geresnio už tai. Jeigu kas to laikysis ir nesusilaikys juos vykdęs, jis taps palaimintu savo gyvenime. Dabar paklausyk tai, kas po to seka: pagelbėti našlėms, pasirūpinti našlaičiais ir nepritekliuje esančiais, iš vergovės išpirkti Dievo tarnus, būti svetingam (nes parodant svetingumą kartais pasitaiko proga geradarystei), niekam nesipriešinti, būti romiam, laikyti save menkesniu už visus žmones, gerbti senesnius, lavinti teisingumą, saugoti broliškumą, pakęsti įžeidimą, būti pakančiam, neminėti nuoskaudų, padrąsinti tuos, kurių sielos yra slegiamos, neatmesti tų, kurie suklupo tikėjime, bet juos atversti ir padaryti pasitikinčius, nusidėjėlius atvesti į protą, nekelti nerimo skolininkams ir nepasiturintiems – ir kiti, į šiuos panašūs dalykai“.
Jis tarė: „Ar tau regis, kad tai yra geri veiksmai?“ „Kas gi gali būti, – aš pasakiau, – už juos dar geresnio, Viešpatie?“ Jis tarė: „Taigi eik šių veiksmų keliu bei jų neapleisk, ir tu gyvensi Dievui. Tad laikykis šio įsakymo: jeigu darysi gera bei nuo jo nesusilaikysi – tu gyvensi Dievui, ir visi, kurie taip elgsis, gyvens Dievui. Ir iš kitos pusės – jeigu nedarysi bloga ir susilaikysi nuo jo – tu gyvensi Dievui, ir visi tie, kurie laikysis šių įsakymų ir jų keliu vaikščios, gyvens Dievui“.
Hermas, † II a.