Spausdinti

Liturginiai tekstai A 11 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 26, 7. 9

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą. Tu mano pagalba – manęs neatmeski, manęs nepaliki, o Dieve, Gelbėtojau mano!

Pradžios malda

Dieve, tavimi pasitikinčiųjų stiprybe, išgirsk mus, kai tavęs šaukiamės, ir paremk savo malone, kad vykdytume tavo įsakymus ir patiktume tau norais bei darbais, nes be tavęs nieko negali mirtingas žmogus.

Pirmasis skaitinys     Iš 19, 2–6a

Jūs man būsite kunigų karalystė, šventoji tauta
Iš Išėjimo knygos.
Pakilę iš Refidimo, izraelitai atvyko į Sinajaus dykumą. Tuose tyruose įsirengė stovyklą. Ten palapines Izraelis pasistatė ties kalnu. Mozė užlipo pas Dievą. Nuo kalno jam Viešpats sušuko: „Tu štai ką paskelbk Jokūbo namams ir pranešk Izraelio vaikams: ‘Jūs patys regėjote, ką padariau egiptiečiams, kaip jus nešiau lyg erelio sparnais ir atsivedžiau į šitą vietą. Tad, jeigu klausysite manojo balso – laikysitės mano sandoros, jūs būsite ypatinga mano nuosavybė visų tautų tarpe. Juk man priklauso visas pasaulis, bet jūs man būsite kunigų karalystė, šventoji tauta’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 99, 2–3. 5

Esam Dievo liaudis, jo kaimenės avys.

Visos šalys, džiūgaukit Dievui,

jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! –

Jis tikras Dievas, žinokit!

Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. –

Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,

ir per kartų kartas mums atsidavęs. –

Antrasis skaitinys     Rom 5, 6–11

Mus sutaikino su Dievu jo Sūnaus mirtis, juo labiau mus išgelbės jo gyvybė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Mums dar tebesant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, mes būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, – mes dar galime didžiuotis Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino.

Posmelis prieš evangeliją     Mk 1, 15

Aleliuja. – Prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! – Aleliuja.

Evangelija     Mt 9, 36–10,8

Jėzus pasišaukė dvylika mokinių ir išsiuntė juos
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales. Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: „Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

Atnašų malda

Dieve, tu žmogaus kūno jėgas palaikai maistu, o dvasią gaivini sakramentais; padaryk, kad mums niekada nestigtų tavo paramos nei kūnui, nei sielai.

Komunijos priegiesmis     Ps 26, 4

Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas.

Arba:     Jn 17, 11

Jėzus meldė: „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų vieną, kaip ir mes“.

Komunijos malda

Šventoji komunija tegul suvienija tavyje, Viešpatie, tikinčiuosius ir brandina visos Bažnyčios vienybę.