Spausdinti

Visuotinė malda A 11 eilinis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, kreipkimės į Dievą, tikėdami, kad Jis mus myli, nes Jo Sūnus mirė už mus – nusidėjėlius.
•    Melskime už šventąją Dievo Bažnyčią, pastatytą ant dvylikos Apaštalų pamato, šventąją Viešpaties išsirinktą tautą.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, Petro įpėdinį, ir už visus Apaštalų įpėdinius. –
•    Melskime pjūties Šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. –
•    Melskime už daugybę nusidėjėlių: Kristaus kraujas juos teišgelbsti nuo Dievo rūstybės. –
•    Melskime sveikatos ligoniams, saugumo keleiviams, pagalbos vargšams ir paguodos kiekvienai sielvartaujančiai sielai. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, nusidėjėlius, sutaikintus su Dievu Kristuje: tedalyvauja jie Prisikėlusiojo gyvenime. –
•    Ir težvelgia Dievas gailestingai į šią mūsų bendriją, už kurią mūsų Viešpats Jėzus pasiaukojo ant kryžiaus. –
Dieve, mūsų priebėga ir stiprybe, būk dėmesingas nuolankioms savo Bažnyčios maldoms. Tu, maldingumo įkvėpėjau, suteik mums tai, ko su tikėjimu prašome. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.