Spausdinti

Liturginiai tekstai A 12 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 27, 8–9

Dievas – savo tautos tikroji stiprybė, savo Pateptajam – išganinga tvirtovė. Viešpatie, padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, ganyki ir amžiais globoki.

Pradžios malda

Leisk mums, Viešpatie, visuomet tavęs išganingai bijoti ir tave kuo nuoširdžiausiai mylėti, nes tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie tikrai tave myli.

Pirmasis skaitinys     Jer 20, 10–13

Dievas gelbi varguolio gyvybę iš nedorėlių rankų
Iš pranašo Jeremijo knygos.
Girdėjau daugelį šnabždant – vien siaubas aplinkui: „Įduokite jį, ir mes jį apskųsime!“ Artimiausi mano pažįstami laukia, kad aš pargriūčiau: „Galbūt jis duosis apgauti: tada mes prie jo prieitume ir jam atsikeršytume“. Bet Viešpats su manim tartum tvirtas kariūnas. Todėl mano persekiotojai klumpa ir nepakyla. Jie žlugs negarbingai, nieko nepešę, užsitraukę vien amžiną, neužmirštamą gėdą. Bet tu, kareivijų Viešpatie, ištiri teisųjį, permatai vidų ir širdį. Tegul aš regėsiu tavo jiems kerštą, nes tau patikėjau savąją bylą. Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Viešpatį! Jis gelbi varguolio gyvybę iš nedorėlių rankų.

Atliepiamoji psalmė     Ps 68, 8–10. 14. 17. 33–35

Mane išklausysi, Viešpatie, nes tu didžiai geras.

Dėl tavęs man tenka kentėti užgaules,

turi raudonuot veidas.
Esu savo broliams svetimas tapęs,
nebe giminė vaikams tos pačios močios.
Kadangi uoliai rūpinaus tavo šventove,
mane niekina tie, kurie tave užgaulioja. –

Bet aš į tave, o Dieve, kreipiuosi:

jau metas tau, Viešpatie, būt maloningam.
Mane išklausysi, nes tu didžiai geras,
teikiantis ištikimą savo pagalbą.
O Viešpatie, man atsiliepki – tu maloningas,
gerumas tavo bekraštis, –
į mane teikis pažvelgti! –

Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!

Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.
Beturčius Viešpats girdi,
neniekin savųjų, apkaltų grandinėm.
Garbę teduoda dangus jam ir žemė,
jūrų platybės ir kas jose gyva. –

Antrasis skaitinys     Rom 5, 12–15

Ne taip yra su dovana, kaip su kalte
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. – Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet, nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis netgi tiems, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo Būsimojo pirmavaizdis. – Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonės dovana su kaupu atiteko daugybei.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 15, 26–27

Aleliuja. – Tiesos Dvasia toliau liudys apie mane, – sako Viešpats. – Ir jūs liudysite. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 10, 26–33

Nebijokite tų, kurie žudo kūną
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo apaštalams: „Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, garbinimo ir atsiprašymo Auką, kad mus ji nuskaidrintų ir nuolat ragintų kelti į tave savo širdis.

Komunijos priegiesmis     Ps 144, 15

Į tave, Dieve, krypsta akys kiekvieno, savo metu visiems duodi peno.

Arba:     Jn 10, 11. 15

Jėzus byloja: „Aš – gerasis Ganytojas. Už avis aš guldau savo gyvybę“.

Komunijos malda

Maloningasis Dieve, atsigaivinę švenčiausiuoju Kūnu ir brangiausiuoju Krauju, meldžiame, kad dažna ir maldinga komunija užtikrintų mums išganymą.