Spausdinti

Liturginiai tekstai A 18 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 69, 2. 6

O Dieve, mane gelbėti teikis, Viešpatie, skubėk man padėti! Tu vaduotojas man, padėjėjas… Viešpatie, nedelsdamas gelbėk!

Pradžios malda

Skubėk padėti, Viešpatie, savo žmonėms, kurie didžiuojasi, būdami tavo tvariniai ir valdiniai. Išklausyk jų maldas ir būk visada palankus: atnaujink ir sustiprink, kas juose vertingiausia.

Pirmasis skaitinys     Iz 55, 1–3

Įsigykite duonos ir valgykite!
Iš pranašo Izaijo knygos.
„Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateina ir tie, kurie pinigų neturi! Įsigykite duonos ir valgykite! Ateikite, įsigykite vyno ir pieno – veltui, be sidabro! Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas nepamaitina, ir savo uždarbiu – kas nepasotina? Todėl jūs manęs paklausykite – ir valgysite geriausią maistą, gardžiuositės skaniausiais valgiais! Ateikite pas mane, ausis ištempę klausykitės – ir jūs gyvensite. Aš amžiną sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis malone, parodyta Dovydui“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 144, 8–9. 15–16. 17–18

Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką,
mus maitindamas sočiai.

Viešpats švelnus, gailestingas,

didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –

Į tave krypsta akys kiekvieno,

savo metu visiems duodi peno.
Atveri savo dosniąją ranką,
sočiai maitindamas visa, kas gyva. –

Kur Viešpats žengia – žengia teisingai,

ką jis padaro, tas šventa.
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias,
kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. –

Antrasis skaitinys     Rom 8, 35. 37–39

Jokie kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Tačiau visa mes lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 4, 4b

Aleliuja. – Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 14, 13–21

Visi pavalgė iki soties
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“. Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“. Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“. Jėzus tarė: „Atneškite man juos“. Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Atnašų malda

Maloningai pašventink, Viešpatie, mūsų dovanas ir, priėmęs šias dvasines atnašas, mus pačius paversk amžina auka tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Išm 16, 20

Maitini mus, Dieve, dangaus duona, kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą ir visus troškimus numalšina.

Arba:     Jn 6, 35

„Aš esu gyvenimo duona“, – sako Kristus: „kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Komunijos malda

Dėkojame, Viešpatie, kad maitini mus dangaus dovanomis ir nepaliauji globojęs; lydėk mus ir toliau savo pagalba ir padaryk vertus amžinojo atpirkimo.