Spausdinti

Liturginiai tekstai A 21 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 85, 1. 2, 3

Viešpatie, kreipk savo ausį, mane išklausyki. Mano dieve, gelbėki tarną, kuris tavim vilias. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave aš šaukiuosi.

Pradžios malda

Dieve, sujungęs visų tikinčiųjų mintis į vieną siekimą, padėk savo žmonėms mylėti tavo įsakymus ir ilgėtis tavųjų pažadų, kad šio pasaulio sūkuriuose mūsų širdys veržtųsi į tikrojo džiaugsmo tėvynę.

Pirmasis skaitinys     Iz 22, 19–23

Ant jo peties uždėsiu Dovydo namų raktą
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui: „Nuversiu tave nuo užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Tai bus tą dieną, kurią aš pašauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkijo sūnų. Aš jį apvilksiu tavo drabužiais, apjuosiu tavąja juosta. Į jo rankas aš perduosiu tavo valdžią, idant jis būtų lyg tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams. Ant jo peties uždėsiu Dovydo namų raktą: kai jis atrakins – niekas negalės užrakinti, kai jis užrakins – niekas negalės atrakinti. Aš jį tvirton vieton įkalsiu lyg kuolą: jis taps garbės krėslu savo tėvo namams“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 137, 1–2a. 2bc–3. 6 ir 8bc

Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta!
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju,
kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu tau giesmę,
lenkiuosi tavo šventovei. –

Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę.

Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiausi, mane tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. –

Aukštybėse jis viešpatauja,

bet žvelgia su meile į prispaustuosius,
o išpuikėlius stebi iš tolo.
Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! –

Antrasis skaitinys     Rom 11, 33–36

Iš jo, per jį ir jame yra visa
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai! Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jame yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 16, 18

Aleliuja. – Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 16, 13–20

Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

Atnašų malda

Dieve, vienatine Kristaus auka žmoniją atpirkęs ir padaręs savo tauta, apdovanok šventąją Katalikų Bažnyčią vienybe ir ramybe.

Komunijos priegiesmis     Ps 103, 13–15

Dangaus vaisius pasotina žemę. Žemė žmogui duoną augina ir vyną, kuris linksmina širdį.

Arba:     Jn 6, 54

Viešpats Jėzus byloja: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.

Komunijos malda

Savo gailestingumu, gerasis Dieve, išgydyk mūsų dvasią ir taip mus mokyk bei auklėk, kad visada ir visur tau patiktume.