Spausdinti

Liturginiai tekstai A 23 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 118, 137. 124

Teisus esi, Dieve, teisingi tavo sprendimai. Tu man, savo tarnui, būk maloningas.

Pradžios malda

Dieve, tu atsiuntei žmonijai Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais; pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą.

Pirmasis skaitinys      Ez 33, 7–9

Jei tu neperspėtum kaltojo, tai aš iš tavęs pareikalaučiau ataskaitos už jo kraują
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu: ‘Reikės tau mirti’, ir jeigu tu nekalbėsi, įspėdamas kaltą pamesti savąjį kelią, tuomet tas kaltasis numirs dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už jo kraują. Bet jeigu tu būsi įspėjęs nedorėlį, kad grįžtų iš savojo kelio, ir jis nesugrįžtų iš savojo kelio, tuomet jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu išgelbėtum savo gyvybę“.

Atliepiamoji psalmė      Ps 94, 1–2. 6–9

O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.

Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,

prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną,
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė!“ –

Antrasis skaitinys      Rom 13, 8–10

Meilė – įstatymo pilnatvė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk“ ir kiti, gali būti sutraukti į tą vieną posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė.

Posmelis prieš evangeliją      2Kor 5, 19

Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 18, 15–20

Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasakė savo mokiniams: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.

Atnašų malda

Dieve, nuoširdaus maldingumo ir ramybės davėjau! Tegul šios mūsų atnašos deramai pagarbina tavo didybę, o dalyvavimas šventoje Mišių aukoje glaudžiai suvienija visus tikinčiuosius.

Komunijos priegiesmis     Ps 41, 2–3

Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi Dievo – gyvojo Dievo.

Arba:     Jn 8, 12

Jėzus byloja: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“.

Komunijos malda

Viešpatie, tu gaivini mus savo žodžiu ir maitini dangiškuoju Sakramentu. Duok mums taip naudotis didžiomis tavo mylimojo Sūnaus dovanomis, kad taptume verti amžinai su juo gyventi ir džiaugtis.