Spausdinti

Liturginiai tekstai A 28 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 129, 3–4

Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie, kas galės išsiteisint? Betgi tu atleisi kaltybes, ir vėl tau tarnausim.

Pradžios malda

Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi, ir skatina be paliovos gera daryti.

Pirmasis skaitinys     Iz 25, 6–10a

Viešpats surengs puotą ir nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido
Iš pranašo Izaijo knygos.
Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, pokylį su kilniausiais vynais, su geriausiais, gardžiausiais patiekalais, su puikiausiais, tauriausiais gėrimais. Jis nuims šiame kalne tą šydą, kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido. Jis nuims savo tautos gėdą nuo visos žemės. Šitaip Viešpats kalbėjo. Tą dieną sakys: „Štai mūsų Dievas! Iš jo mes tikėjomės sau išsigelbėjimo. Tai Viešpats, kuriuo pasikliovėme. Džiūgaukim, kelkim linksmybes: jis mus išgelbėjo! Viešpaties ranka ant šio kalno ilsis“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 22, 1–6

Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina,
veda mane teisingais takais savo garbei. –

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,

aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. –

Tu man keli vaišes,

o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –

Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Antrasis skaitinys     Fil 4, 12–14. 19–20

Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Man pažįstamos visokios gyvenimo sąlygos: būti sočiam ir alkanam, būti turtingam ir skursti. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manim varge. O mano Dievas Kristuje Jėzuje tenkins visus jūsų reikalus iš savo turtų Jėzaus Kristaus garbei. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Ef 1, 17–18

Aleliuja. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas teapšviečia mūsų dvasios akis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 22, 1–10. (11–14)

Ką tik rasite, kvieskite į vestuves
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves’. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo.
[Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’. Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.]

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo garbei atnašas ir išklausyk mūsų maldas: Išganytojo paliktąja Auka vesk mus į dangaus garbę.

Komunijos priegiesmis     Ps 33, 11

Išdidūs galiūnai skurdeivomis tampa, badauja, o tiems, kurie Viešpaties ieško, nieko netrūksta.

Arba:     1 Jn 3, 2

Kai pasirodys Viešpats, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Komunijos malda

Nuolankiai maldaujame, Viešpatie, tavo didybę, kad, davęs mums švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą, padarytum mus ir dieviškosios prigimties dalininkais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.