Spausdinti

Meditacija A 28 eilinis


Liturginiai tekstai

„Suriškite jam rankas ir kojas“

O kaip baisiai ir apgailėtinai jie atrodydavo paskutinę savo gyvenimo valandą! Mat kai kartu pasmerktieji pastebėdavo, kad kuris nors jų mirs pirmesnis, anam dar nepraradus sąmonės apsupdavo jį ratu. Trokšdami, raudodami ir baisiai sielvartaudami jie liūdnai kraipydavo galvas ir liepsnodami užuojauta taip kalbėdavo, klausinėdami mirštantįjį: „Kaip jautiesi, kartu su mumis pasmerktasis broli? Ką gali pasakyti? Ko tikiesi? Ką tenka ištverti? Ar gavai, ko su tokiu vargu siekei, ar nepavyko? Ar atvėrei dangaus vartus, o gal vis dar nesi atsiskaitęs už nuodėmes? Pasiekei tikslą, ar nepavyko? Tavo viltys išsipildė, o gal vis dar nesi tikras? Sulaukei laisvės, ar mintis vis dar blaškosi dvejonėse? Ar bent kiek nutvieskė tavo širdį šviesa, o gal ji vis dar apimta tamsos ir gėdos? Ar girdi savyje vidinį balsą, kuris sakytų: ‚Štai esi pasveikęs!’ (Jn 5, 14), ar ‚Tavo nuodėmės atleistos!’ (Mt 9, 2) arba ‚Tavo tikėjimas išgelbėjo tave’ (Lk 18, 42)? O gal girdi balsą, kuris taip kalbėtų: ‚Tegul pasitraukia nusidėjėliai į pragarą’ (Ps 9, 18) ir ‚Suriškite jam rankas ir kojas’ (Mt 22, 13), ar ‚Tebūna pašalintas bedievis, kad nematytų Viešpaties šlovės’ (Iz 26, 10)? Ką į tai atsakai, sakyk tiesiai mums, broli, būk geras, idant ir mes žinotume, ką mums teks patirti! Gi tavo laikas jau baigėsi, ir per amžius kito nebeturėsi“.
Į tai kai kurie mirštantieji atsakydavo: „Pašlovintas Viešpats, kuris neatstūmė mano maldos ir neatėmė iš manęs savo gailestingumo“ (Ps 65 (66), 20), kiti – „Pašlovintas Viešpats, kuris neįdavė mūsų kaip grobio jų dantims“ (Ps 123, 6). Dar kiti taip kalbėjo sielvartaudami: „Argi mūsų sielai būtų pavykę pereiti neįveikiamą oro dvasių vandenyną?“ (plg. Ps 123 (124), 5), nieko dar nedrįsdami tikėtis ir tik svarstydami, kaip klostysis šioji apyskaita. O kiti dar liūdniau atsakinėjo ką kita, sakydami: „Vargas sielai, kuri neišsaugojo nesulaužiusi savo įžadų! Šią valandą, ir tik šią, ji sužinos, kas jai yra skirta!“

Šv. Jonas Klimakas, VII a.

Biografija