Spausdinti

Liturginiai tekstai A 4 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 105, 47

Gelbėk mus, Viešpatie Dieve, suspiesk tarp tautų išblaškytus, tai šlovinsim mes tavo vardą, didžiuosimės tau giedamu gyrium.

Pradžios malda

Viešpatie Dieve, padėk mums tave visa širdimi garbinti ir visus žmones išmintingai mylėti.

Pirmasis skaitinys     Sof 2, 3; 3, 12–13

Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir skurstančią tautą
Iš pranašo Sofonijo knygos.
Ieškokite Viešpaties, šalies nuolankieji, kurie vykdote Viešpaties teisę! Siekite teisingumo, siekite romumo! Galbūt jūs būsite saugūs Dievo rūstybės dieną. Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir skurstančią tautą, kurios prieglauda – Viešpaties vardas. Izraelio likučiai nebedarys neteisybės, nebekalbės melagystės, jų burnoje nebebus apgaulingo liežuvio. Ramiai jie gyvens, stovyklaus, ir niekas jųjų negąsdins.

Atliepiamoji psalmė     Ps 145, 7–10; P.: Mt 5,3

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Arba:
Aleliuja.

Amžiais Viešpats laikos teisybės,

gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių vaduoja. –

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,

klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. –

Našlaitį, našlę globoja,

o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių valdovas, –
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 1, 26–31

Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Tik pažvelkite, broliai, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akimis žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, – kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintis, teisumas, pašventinimas ir atpirkimas, kad, anot Rašto, „kas giriasi, girtųsi Viešpačiu“.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 5, 12a

Aleliuja. – Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 5, 1–12a

Palaiminti dvasingieji vargdieniai
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

Atnašų malda

Dieve, maloniai priimk ir paversk atpirkimo Sakramentu šias mūsų tarnavimo dovanas, kurias sudėjome ant tavo altoriaus.

Komunijos priegiesmis     Ps 30, 17–18

Dieve, man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk, gelbėk mane: esi gailestingas! Tebūna gėda ne man, tavim pasikliovus.

Arba:     Mt 5, 3. 5

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Išganymo sakramentais žmoniją gaivindamas, Viešpatie, padaryk, kad jų galybe visame pasaulyje išplistų tikrasis tikėjimas.