Spausdinti

Liturginiai tekstai A 5 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 94. 6–7

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą, prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis.

Pradžios malda

Viešpatie, tėviškai globok ir nuolatine pagalba stiprink savo vaikų šeimą, kuri remiasi vien dangaus malonės viltimi.

Pirmasis skaitinys     Iz 58, 7–10

Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Dalykis su alkstančiu duona, priglobk pastogės neturintį vargšą, aprenk, pamatęs ką nuogą, ir nenusigręžk nuo savo tautiečio. Tada tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa, tu pradėsi greitai sveikėti. Tavoji teisybė žengs tau iš priekio, o Viešpaties garbė palydės iš paskos. Kai kreipsies, tai Viešpats tau atsilieps, kai šauksies, jis tars: „Aš čia!“ Kai tu savo tarpe pašalinsi priespaudą, skriaudos nedarysi, ko blogo nekalbėsi, paduosi alkstančiam duonos, pasotinsi vargetą, tai tavo šviesa užtekės tamsoje, tavoji naktis bus šviesi kaip diena“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 111, 4–9

Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.
Arba:
Aleliuja.

Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj,

švelnus, gailestingas, teisingas.
Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda,
kas reikalus tvarko teisingai… –

Jam niekad netenka drebėti,

minimas teisuolio vardas per amžius.
Liūdna žinia jo negąsdins.
Širdis jo drąsi, nes Viešpačiu vilias. –

Širdis jo rami, nebijanti nieko.

Jis vargšams dovanas duoda, dalija,
jo teisingumas amžiais nežūsta.
Jo didybė skaidriai nušvinta. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 2, 1–5

Aš skelbiu jums nukryžiuotojo Kristaus liudijimą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Kai pas jus, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjo ne įtikinančiais išminties žodžiais, o Dvasios ir Dievo galybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 8, 12b

Aleliuja. – Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats. – Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 5, 13–16

Jūs – pasaulio šviesa
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

Atnašų malda

Viešpatie, Dieve, mūsų trapiai būčiai palaikyti sukūręs valgį ir gėrimą, šitoje Aukoje paversk juos Sakramentu, vedančiu į amžinąją laimę.

Komunijos priegiesmis     Ps 106, 8–9

Tegul visi Dievui dėkoja, kad jis maloningas, kad jis stebuklingas žmonijai. Jis patenkino trokštančių norus, išalkusius pripildė gėrybių.

Arba:     Mt 5, 4. 6

„Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Viena duona ir viena taure apdalijęs, išmokyk mus, Dieve, taip gyventi, kad visi būtume viena Kristuje ir džiugiai darbuotumės pasaulio išganymui.