Spausdinti

Liturginiai tekstai A 6 Velykų sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Plg. Iz 48, 20

Skelbkite džiugią naujieną, te visi ją išgirsta! Visam pasauliui šaukite: Viešpats išvadavo savo tautą, aleliuja.

Pradžios malda

Visagali Dieve, tegul džiaugsmas dėl Viešpaties prisikėlimo pripildo mūsų gyvenimą, kad ir savo darbais visuomet laikytumės to, ką Velykomis minime.

Pirmasis skaitinys    Apd 8, 5–8. 14–17

Dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią
Iš Apaštalų darbų.
Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, pasišalindavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.

Atliepiamoji psalmė     Ps 65, 1–7. 16. 20

Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą.
Arba:
Aleliuja.

Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą,

apie jo vardo didybę giedokit,
iškilmingai teikit jam šlovę.
Jūs Dievui kartokit:
„O, kokie tavo darbai stebuklingi! –

Tesilenkia, tegieda tau visa žemė,

tegarbina tavąjį vardą“.
Eikit ir žvelkit į Dievo darbus:
kiek nuostabių dalykų žmonėms jis padarė! –

Sausuma pavertė jūrą,

pervedė pėsčius per upę:
žavėtis juo turim!
Per amžius galingai jis viešpatauja. –

Ateikit visi, kurie gerbiate Dievą, pasiklausykit:

aš jums apsakysiu,
kokių didingų dalykų man jis padarė.
Dievui šlovė! Jis mano maldos neatstūmė,
buvo man maloningas. –

Antrasis skaitinys    1 Pt 3, 15–18

Kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas
Iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
Mylimieji! Šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jus šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valią, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas.

Posmelis prieš evangeliją    Jn 14, 23

Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. – Aleliuja.

Evangelija    Jn 14, 15–21

Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu“.

Atnašų malda

Tekyla į tave, Viešpatie, mūsų maldos ir atnašos, kad maloningai mus apvalytum ir parengtum didžios tavo meilės Sakramentui.

Dėkojimo giesmė

Velykų, žr. čia.

Komunijos priegiesmis     Jn 14, 15–16

„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų“, – sako Kristus; – „aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“, aleliuja.

Komunijos malda

Visagali amžinasis Dieve, Kristaus prisikėlimu suteikęs žmonijai amžinojo gyvenimo viltį, brandink mumyse velykinių sakramentų vaisius ir šiuo išganingu valgiu stiprybę teik mūsų dvasiai.